شبیه سازی شبکه های (Vehicular Ad_hoc) با استفاده از شبیه سازهای NS2-SUMO-MOVE

شبیه سازی شبکه های (Vehicular Ad_hoc) با استفاده از شبیه سازهای NS2-SUMO-MOVE

۴۹ صفحه فایل PDF

ﻣﻌﺮﻓﯽVANET

Vehicular Adhoc Network ﯾﺎ VANET ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑـﯿﻦ وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﻣﺠﺎور (IVC =InterVehicle Communication) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﺠـﺎور (RVC = Roadside to Vehicle Communication) ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ای ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﺪف اﺻﻠﯽ VANET ﻓﺮاﻫﻢ آوری اﻣﻨﯿﺖ و راﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺳﺖ.ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧـﺎص اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽدر ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺟﺎﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط adhoc ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﭼﻨـﯿﻦ ﺷـﺒﮑﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ﮐﻼﯾﻨﺖ-ﺳﺮور ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮد. ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾـﮏدﺳﺘﮕﺎه VANET ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮔﺮه در ﺷﺒﮑﻪ adhoc اﺳﺖ و ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎی دﯾﮕﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ، ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺎده ای و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺮاﻓﯿـﮏ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻟﺤﻈـﻪ ای ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ، اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ ﺑـﻪ راﻧﻨـﺪه ﻣـﯽ دﻫﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در رﻧﺞ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﭘﺮداﺧـﺖ ﺧﻮدﮐﺎرﻫﺰﯾﻨـﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﻋﻮارض ﺟﺎده ای از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪVANET اﺳﺖ.

فهرست مطالب :

– مقدمه و معرفی شبکه ها و شبیه سازهایVANET
– شبیه سازی NS2 (معرفی – نصب و مثال پروژه ای)
– شبیه سازی SUMO (معرفی – نصب و مثال پروژه ای)
– شبیه سازی MOVE (معرفی – نصب و مثال پروژه ای)
– مراحل شبیه سازی + مثال کاربردی
– منابع
75,000 ریال – خرید فایل
.
.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *