مطالعه رویدادی واکنش بازار سهام به گزارش حسابرسی مشروط

عنوان مقاله: مطالعه رویدادی واکنش بازار سهام به گزارش حسابرسی مشروط (نمونه موردی بورس اوراق بهادار تهران) منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: مدینه پیرالو – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور قشم، گروه حسابداری، قشم ، ایران حسین مردانی —> ادامه مطلب

بررسی طیفی گزارش حسابرسی مشروط در به موقع بودن ارائه صورتهای مالی نمونه موردی بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی طیفی گزارش حسابرسی مشروط در به موقع بودن ارائه صورتهای مالی نمونه موردی بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: گلناز منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، ذیحساب دانشگاه پیام نور نورآباد ممسنی، ممسنی —> ادامه مطلب