پایان نامه : انتشار اطلاعات در شبکه VANET

پایان نامه (انتشار اطلاعات در شبکه VANET ) پایان نامه شبکه های کامپیوتر (۹۵ صفحه فایل Word , PDF) چکیده VANET (شبکه Ad-Hoc خودرو)، از RSU (محدوده کنار جاده) و خودروهای انتشار دهنده پیام های ایمنی و غیر ایمنی تشکیل شده است. هدف VANETs قادر ساختن انتشار اطلاعات ترافیکی و شرایط —> ادامه مطلب