بررسی تأثیرات انرژی های تجدید شونده و مولفه های ساختمان های

عنوان مقاله: بررسی تأثیرات انرژی های تجدید شونده و مولفه های ساختمان های Zero- Carbon Building & Zero- Energy Building برمحیط زیست و ارتقاء سطح زندگی جامعه منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: سعید حسن پورلمر – کارشناس ارشد —> ادامه مطلب