کنفرانس های معتبر رشته علوم انسانی، مهندسی، شهرسازی ۱۳۹۵

کنفرانس های معتبر رشته علوم انسانی، مهندسی، شهرسازی ۱۳۹۵   کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت-دانشگاه شهید بهشتی،تهران International Conference Of Management Elites In Iran چاپ مقالات کنفرانس در مجلات معتبر ISI و ISC- باارائه گواهینامه بین المللی-امکان ثبت نام حضوری و غیرحضوری-باسخنرانی اساتید بین المللی محورهای همایش : تمامی زیرمجموعه —> ادامه مطلب