دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع استانبول ترکیه

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع استانبول ترکیه با عنايت به جدید بودن موضوع، گستردگي زمينه‌هاي علمي و نياز روزافزون به تبادل نظر و گسترش انديشه‌هاي نو در زمينه‌هاي علوم مدیریت و مهندسی صنایع، سعي براین است تا با برگزاري این کنفرانس بر تعالي هرچه بيشتر دستاورهای علمي —> ادامه مطلب