دومين همايش تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان تهران

دومين همايش تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان تهران و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری برگزارکننده: انجمن صنفي انبوه سازان مسكن 20 تا 21 اسفند 1394 مهلت ارسال مقالات: 20 بهمن 1394 با توجه به توافق برجام(توافق —> ادامه مطلب