کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی،مدیریت،اقتصاد و حسابداری

کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی،مدیریت،اقتصاد و حسابداری International conference on Modern Approaches in Humanities, Management, Economics and Accounting سوئد – استکهلم http://www.hmeaconf.com درباره کنفرانس پیشرفت و ترقی کشورها در پرتوی راهنمایی و تلاش متخصصین و همچنین پژوهشگران فعال محقق خواهد شد، از آنجا که این ضرورت در —> ادامه مطلب