کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی دبی

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی دبی   ظهور سازمان‎های اجتماعی وگسترش روزافزون آن‎ها یکی از خصیصه‎های بارز تمدن بشری است و به این ترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگی‎ها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمان —> ادامه مطلب