الگوریتم ژنتیک روش کارآمد در پژوهش عملیاتی

الگوریتم ژنتیک روش کارآمد در پژوهش عملیاتی GENETIC ALGORITHM AN EFFICIENT MODEL IN OPERATIONA RESEARCH ۲۰ صفحه فایل PDF چکیده: روش های کلاسیک در صورت امکان مدلسازی همواره می تواند بهترین جواب ممکن (جواب بهینه) را برای مسائل مختلف پژوهش عملیاتی بیابد. لیکن فرآیند مدلسازی و حل مسائل به روش —> ادامه مطلب