تشخیص هویت به کمک تصویر پانورامیک دندان با استفاده از معماری ADIS

در این تحقیق تصاویر پانورامیک دندان افراد که تمام دندان آنها را شامل می شود از قبل تهیه و در پایگاه داده مورد نظر ذخیره می گردد و پس از مرگ فرد بر اساس نویز یابی و فیلتر گذاری عمل تشخیص انجام می گیرد. —> ادامه مطلب