طراحی و توصیف یک تمام جمع کننده جدید مقاوم در برابر خطا برای دستگاه های اتوماتیک سلول کوانتومی نقطه

طراحی و توصیف یک تمام جمع کننده جدید مقاوم در برابر خطا برای دستگاه های اتوماتیک سلول کوانتومی نقطه Design and characterization of a new fault-tolerant full-adder for quantum-dot cellular automata ترجمه فارسی ۱۷ صفحه Word متن انگلیسی ۸ صفحه PDF چکیده: یک تمام جمع کننده جدید مقاوم در برابر —> ادامه مطلب