پروژه : بررسي و شناخت شبكه TMN

پروژه درس مباحث پيشرفته در شبكه هاي كامپيوتري عنوان پروژه : بررسي و شناخت شبكه TMN چکیده: همانطور که ميدانيم مديريت شبکه در حمايت از طراحي و نصب ، بهره برداري و نگهداري نقش مهم و بسزايي را دارد و با توجه به اين نکات ميتواند يک هماهنگ کننده در —> ادامه مطلب