ماهیت و آثار حقوقی اذن برای ضمانت

پایان نامه ماهیت و آثار حقوقی اذن برای ضمانت چکیده: یکی از مباحث مهمی که در حقوق مدنی مطرح است، بحث اذن در عقد ضمان است که آثاری بر آن مترتب است، چه قبل از اینکه عقد ضمان انعقاد پیدا کند، چه بعد از اینکه عقد ضمان انعقاد پیدا کند. —> ادامه مطلب