اسباب بطلان تقسیم مال مشاع

اسباب بطلان تقسیم مال مشاع سمینار حقوق 39 صفحه فایل Word چکیده : اشاعه نوعی مالکیت است و از مهمترین مفاهیم در حقوق مدنی می باشد که دو گونه است به صورت مفروز  و یا به صورت مشاع می‌باشد. اشاعه حالتی است که در آن مالی بیش از یک مالک —> ادامه مطلب