سمینار اسباب زوال وقف

سمینار اسباب زوال وقف ۴۷ صفحه فایل WORD چکیده اگربخواهیم به زبان ساده وقف راتوضیح دهیم می توان گفت ؛وقف عملی است ازجنس ایثاروازمنافع خودگذشتن .به این معناکه واقف، از خیر منافع مالی که سال ها برای تحصیل آن زحمت کشیده است، بگذرد وآن را در اختیار موقوف علیهم بگذارد. —> ادامه مطلب