اثر مربوط به فرهنگ سازمانی و ناسازگاری آن با جهت گیری بازار

اثر مربوط به فرهنگ سازمانی و ناسازگاری آن با جهت گیری بازار  The influence of organizational culture and conflict on market orientation مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه PDF و ترجمه فارسی ۲۲ صفحه word چکیده هدف: اهداف این مطالعه بازبینی کردن سه نوع فرهنگ شناسایی شده می باشد که عبارتند از: —> ادامه مطلب

بررسی تأثیر رهبری مناسب سازمان بر فرهنگ سازمانی

عنوان مقاله: بررسی تأثیر رهبری مناسب سازمان بر فرهنگ سازمانی منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: کلثوم غلامی – دانشجو دکتری برتامه ریزی آموزش عالی وعضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان گرگان اشرف منتظری – کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث —> ادامه مطلب