خیار تخلف از شرط صفت

سمینار خیار تخلف از شرط صفت ۳۶ صفحه فایل Word چکیده: موضوع مقاله حاضر اختصاص به شرط صفت دارد. قانون مدنی شرط صفت را چنین تعریف می نماید: «شرط راجعه به کیفیّت یا کمیت مورد معامله» قسمت نخست، شرطی است ضمن عقد که موضوع آن وصفی از اوصاف و عوارض —> ادامه مطلب

پایان نامه اسباب و آثار انحلال عقد حواله

پایان نامه اسباب و آثار انحلال عقد حواله ۱۳۱ صفحه فایل Word چکیده: عقد حواله یکی از شیوه های انتقال تعهد از راه انتقال دین به شمار می رود و از عقود معین ،مسامحه ای ، ارفاقی تبعی و لازم می باشد زیرا با انتقال دین از ذمه محیل به —> ادامه مطلب

بررسی اجاره اشخاص در فقه و حقوق موضوعه

بررسی اجاره اشخاص در فقه و حقوق موضوعه سمینار حقوق 53 صفحه فایل Word چكيده : حقوقي كه ناظر بر روابط فردي يا دسته جمعي كاري كه به دستور و تحت نظر ديگري انجام مي يابد و نيز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار مي نامند كه بر —> ادامه مطلب

شرط صفت در قانون مدنی

سمینار شرط صفت در قانون مدنی 35 صفحه فایل Word  چکیده: موضوع مقاله حاضر اختصاص به شرط صفت دارد. قانون مدنی شرط صفت را چنین تعریف می نماید: «شرط راجعه به کیفیّت یا کمیت مورد معامله» قسمت نخست، شرطی است ضمن عقد که موضوع آن وصفی از اوصاف و عوارض —> ادامه مطلب