سمینار انتقال خیار در حقوق قانونی ایران

سمینار انتقال خیار در حقوق قانونی ایران ۴۲ صفحه فایل Word پیشگفتار امروزه قراردادها در زمره امور اعتباری هستند و طرح بحث هایی در آثار آن، مبتنی بر ضرورت و مقتضیات عالم اعتبار است. یکی از این آثار ، وجود حق فسخ و نحوه‌ی‌ انتقال آن ها است. حق فسخ —> ادامه مطلب

ماهیت و آثار حقوقی اذن برای ضمانت

پایان نامه ماهیت و آثار حقوقی اذن برای ضمانت چکیده: یکی از مباحث مهمی که در حقوق مدنی مطرح است، بحث اذن در عقد ضمان است که آثاری بر آن مترتب است، چه قبل از اینکه عقد ضمان انعقاد پیدا کند، چه بعد از اینکه عقد ضمان انعقاد پیدا کند. —> ادامه مطلب

اسباب زوال حق انتفاع براساس قوانین و مقررات قانون مدنی

اسباب زوال حق انتفاع براساس قوانین و مقررات قانون مدنی سمینار حقوق 46 صفحه فایل Word چکیده: حق انتفاع از مباحث مهم حقوقی محسوب می شود چنانکه پانزده ماده قانون به بررسی حق انتفاع و انواع و اقسام آن اختصاص یافته است حق انتفاع، حقی است که به موجب آن —> ادامه مطلب