بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

عنوان مقاله: بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: اصغر تقی زاده – دانشجوی کارشناس ارشد حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی —> ادامه مطلب

بررسی تأثیرات انرژی های تجدید شونده و مولفه های ساختمان های

عنوان مقاله: بررسی تأثیرات انرژی های تجدید شونده و مولفه های ساختمان های Zero- Carbon Building & Zero- Energy Building برمحیط زیست و ارتقاء سطح زندگی جامعه منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: سعید حسن پورلمر – کارشناس ارشد —> ادامه مطلب

مطالعه ی ذهن در علوم شناختی: رویکرد هوش مصنوعی

عنوان مقاله: مطالعه ی ذهن در علوم شناختی: رویکرد هوش مصنوعی منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: مهران دل پریش – گروه علوم کامپیوتر ، موسسه آموزش عالی چهل ستون فرزین خسروی دانش – گروه علوم کامپیوتر ، دانشگاه —> ادامه مطلب

بررسی شکاف بین استهلاک حسابداری و ذخیره سرمایهای مالیات

عنوان مقاله: بررسی شکاف بین استهلاک حسابداری و ذخیره سرمایهای مالیات منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: سینا خردیار – عضو هیئت علمی و استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران شعیب رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد —> ادامه مطلب

بررسی تأثیرعدم هموار سازی و قابلیت پیش بینی سود بر تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی تأثیرعدم هموار سازی و قابلیت پیش بینی سود بر تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: امیررضا خانی ذلان – دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری و عضو —> ادامه مطلب

بررسی تأثیر فرصت های رشد بر اهرم مالی به ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی تأثیر فرصت های رشد بر اهرم مالی به ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴   مشخصات نویسندگان مقاله: زهرا یاری لیچایی – دانشجوی کارشناسی ارشد —> ادامه مطلب