سمینار انتقال خیار در حقوق قانونی ایران

سمینار انتقال خیار در حقوق قانونی ایران ۴۲ صفحه فایل Word پیشگفتار امروزه قراردادها در زمره امور اعتباری هستند و طرح بحث هایی در آثار آن، مبتنی بر ضرورت و مقتضیات عالم اعتبار است. یکی از این آثار ، وجود حق فسخ و نحوه‌ی‌ انتقال آن ها است. حق فسخ —> ادامه مطلب

اسباب بطلان تقسیم مال مشاع

اسباب بطلان تقسیم مال مشاع سمینار حقوق 39 صفحه فایل Word چکیده : اشاعه نوعی مالکیت است و از مهمترین مفاهیم در حقوق مدنی می باشد که دو گونه است به صورت مفروز  و یا به صورت مشاع می‌باشد. اشاعه حالتی است که در آن مالی بیش از یک مالک —> ادامه مطلب