اثر مربوط به فرهنگ سازمانی و ناسازگاری آن با جهت گیری بازار

اثر مربوط به فرهنگ سازمانی و ناسازگاری آن با جهت گیری بازار  The influence of organizational culture and conflict on market orientation مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه PDF و ترجمه فارسی ۲۲ صفحه word چکیده هدف: اهداف این مطالعه بازبینی کردن سه نوع فرهنگ شناسایی شده می باشد که عبارتند از: —> ادامه مطلب