اعمال نفوذ پردازش رویداد پیچیده برای بیمارستان های هوشمند با استفاده از RFID

اعمال نفوذ پردازش رویداد پیچیده برای بیمارستان های هوشمند با استفاده از RFID

Leveraging complex event processing for smart hospitals using RFID

مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه PDF، ترجمه فارسی ۳۳ صفحه Word

چکیده
تکنولوژی RFID در بهداشت و درمان برای حمایت از انواع برنامه های کاربردی مانند شناسایی و نظارت بر بیمار، ردیابی دارایی ها و سازگاری بیمار با دارو مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، مدیریت حجم زیادی از داده های RFID و درک آنها در زمینه های پزشکی، چالش های جدید ارائه می کند. یک راه حل موثر برای مقابله با این چالش ها پردازش رویداد پیچیده (CEP) است که می تواند رویدادهای معنی دار برای برنامه های کاربردی آگاه از محتوا استخراج کند. در این مقاله، یک چارچوبCEP برای مدلسازی رویدادهای جراحی و شرایط بحرانی در بیمارستان با RFID فعال ارائه می کنیم. یک سیستم نمونه با روش پیشنهادی برای مدیریت جراحی اجرا کرده ایم و ارزیابی عملکردی برای آزمایش مقیاس پذیری و قابلیت آن انجام نموده ایم. مطالعه ما یک راه حل عملی برای بهبود ایمنی بیمار و بهره وری عملیاتی برای یک بیمارستان با RFID فعال، از طریق ارائه حس و قابلیت واکنش به تشخیص وقایع پزشکی قابل توجه فراهم می کند.
کلمات کلیدی: پردازش رویداد پیچیده, RFID, بیمارستان هوشمند, بهداشت و درمان, عمل جراحی
Abstract: RFID technology has been examined in healthcare to support a variety of applications such as patient identification and monitoring, asset tracking, and patient–drug compliance. However, managing the large volume of RFID data and understanding them in the medical context present new challenges. One effective solution for dealing with these challenges is complex event processing (CEP), which can extract meaningful events for context-aware applications. In this paper, we propose a CEP framework to model surgical events and critical situations in an RFID-enabled hospital. We have implemented a prototype system with the proposed approach for surgical management and conducted performance evaluations to test its scalability and capability. Our study provides a feasible solution to improve patient safety and operational efficiency for an RFID-enabled hospital, by providing sense and response capability to detect medically significant events.
Keywords: Complex event processing, RFID, Smart hospital, Healthcare, Surgery

50,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *