شرط صفت در قانون مدنی

سمینار شرط صفت در قانون مدنی

35 صفحه فایل Word

 چکیده:

موضوع مقاله حاضر اختصاص به شرط صفت دارد. قانون مدنی شرط صفت را چنین تعریف می نماید: «شرط راجعه به کیفیّت یا کمیت مورد معامله» قسمت نخست، شرطی است ضمن عقد که موضوع آن وصفی از اوصاف و عوارض مورد معامله باشد؛ مانند جنس، رنگ، بو و… و قسمت دوم، شرطی است ضمن عقد که موضوع آن مقدار مورد معامله از حیث مساحت، وزن و عدد باشد. لازم به ذکر است ذکر مقدار در معامله گاه، صرفاً به عنوان وصف مورد معامله بوده است. هرکس از شرط صفت، مفهومی تعبیر و تفسیر می کند؛ عقدی که لازم و غیرقابل فسخ بوده و به رغم ذات و اقتضای لزوم و غیرقابل تزلزل عقد، گاه مدت زمانی از تاریخ انعقاد عقد سپری شده و گاهی به صراحت شروط مذکور در سند تمامی اختیارات ساقط شده است و به ناگاه و در یک نظر تبدیل به عقدی قابل فسخ می گردد.

واژگان کلیدی : شرط ، خیار تخلف، مورد معامله ، عقد

 

فهرست مطالب:

چکیده:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق

سوالات و فرضیه ها

روش تحقیق

فصل نخست کلیات

مبحث نخست :شرط

گفتار دوم: احکام شرط صفت

گفتار سوم :ارتباط شرط با عقد

مبحث دوم :شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد

گفتار اول : شرط خلاف مقتضای عقد

گفتار دوم: شرط صفت غیر قابل اسقاط

مبحث سوم : مورد معامله موضوع شرط صفت

گفتار اول: زمان ثبوت صفت موضوع شرط برای مورد معامله

گفتار دوم: مقایسه شرط صفت و تعلیق عقد بر وصف مورد معامله

فصل دوم:خیار تخلف از شرط صفت

مبحث نخست: خیار تخلف از شرط صفت

گفتاریکم:مبنای خیار تخلف از شرط صفت

گفتار سوم :انتقال خیار تخلف از شرط

گفتار چهارم : ارتباط خیار تخلف از شرط و تدلیس

گفتار پنجم : خیار تخلف از شرط صفت وخیار تبعض صفقه

مبحث دوم:مشروط علیه و مشروط له شرط صفت

گفتار اول:نوع کالای مورد معامله

گفتار دوم : انحلال عقد

گفتار سوم :صحت عقد در صـورت تـخلف از شرط‌ صفت

گفتار چهارم :اقسام‌ صفت‌

گفتار پنجم :فقدان شرط در موضوع مورد معامله كلي

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

120,000 ریال – دانلود

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *