پایان نامه سیستمهای توصیه گر برای شبکه های اجتماعی برخط

پایان نامه سیستمهای توصیه گر برای شبکه های اجتماعی برخط

پایان نامه انگلیسی ۱۰۳ صفحه PDF ترجمه فارسی ۱۲۵ صفحه WORD

چکیده

اگرچه در صنعت و دانشگاه بر روی توسعه تئوریک و برنامه های شبکه های اجتماعی و سیستم توصیه کارهای زیادی صورت گرفته است، ارتباط بین این زمینه های پژوهشی همچنان نامفهوم است. یک ایده نوآورانه در این تز پیشنهاد شده است که با استفاده از آن امکان استفاده از سیستم های توصیه برای شبکه های اجتماعی برخط فراهم می­شود. سیستم های توصیه برای شبکه های اجتماعی متفاوت از انواع معمول راه حل های توصیه است، چراکه آن ها به جای محصولات بی جان، انسان ها پیشنهاد می دهند. بنابراین روش های متعارف توصیه باید به وسیله ویژگی های اجتماعی این شبکه ها و اعضای آن ها بهبود پیدا کند.

این تز نتیجه مطالعه بر روی چارچوب توصیه در جوامع مجازی را ارائه می کند. و همچنین به همان میزان که سیستم های شبکه اجتماعی برخط را توضیح می دهد، شامل بازبینی رهیافت های اخیر در سیستم های توصیه و شبکه های اجتماعی می­باشد.

کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی, سیستم های شبکه اجتماعی برخط, سیستم توصیه شخصی سازی شده

RECOMMENDATION SYSTEM FOR ONLINE SOCIAL NETWORK

ABSTRACT
Although there has been much work done in the industry and academia on developing the theory and application of social networks as well as recommender systems, the relation between these research areas is still unclear. An innovative idea, which enables to integrate these areas, and applies recommendation systems to the online social network systems, is proposed in this thesis. Recommendation systems for social networks differ from the typical kinds of recommendation solutions, since they suggest human beings to other ones rather than inanimate goods. Thus, conventional recommendation methods should be enhanced by social features of the networks and their members. This thesis presents the result of the study on the recommendation framework for virtual communities. It also contains an overview of recent approaches to recommendation systems and social networks, as well as description of the online social network systems.

Keywords: Social Networks, Online Social Network Systems, Personalized Recommender System

.

.

370,000 ریال – خرید

.

.

فهرست مطالب

چکیده ‌

فصل اول: مقدمه

۱-۱ پیش زمینه و انگیزه

۲-۱ پرسشهای تحقیقاتی و اهداف…

۳-۱ طرح کلی پایان نامه

فصل دوم: سیستم های توصیه گر

۱-۲ پیش زمینه

۲-۲ تعریف سیستمهای توصیه گر

۳-۲ اهداف سیستمهای توصیه گر

۴-۲ طبقه بندی سیستمهای توصیه گر

۱-۴-۲ گروهبندی سیستمهای توصیه گر

۲-۴-۲ روشهای ساده شده

۳-۴-۲ پالایش جمعیتی

۴-۴-۲ پالایش مشارکتی

۶-۴-۲ روش ترکیبی

  1. شبکه های اجتماعی آنلاین

۱-۳  پیش زمینه

۲-۳  شبکه های اجتماعی

۳-۳ شبکه های اجتماعی آنلاین

۴-۳  نقش های سیستمهای شبکه اجتماعی آنلاین

۵-۳ ویژگی های شبکه های اجتماعی

۶-۳ سرمایه اجتماعی

۷-۳ سرمایه اجتماعی در سیستم های شبکه اجتماعی آنلاین

۸-۳ آنالیز شبکه اجتماعی

۴- سیستم های توصیه گر برای شبکه های اجتماعی آنلاین

۱-۴ توصیف مسئله

۲-۴ الزامات و پیش ‌نیازهای سیستم

۳-۴ مفهوم توصیه گر برای شبکه‌های اجتماعی

۴-۴ پروفایل کاربر

۱-۴-۴ مولفه دموگرافیک

۲-۴-۴ مولفه علاقه‌مندی

۳-۴-۴ مولفه ارجح

۴-۴-۴ مولفه جستجو

۶-۴-۴ مولفه رابطه

۵-۴ فرایند توصیه

۶-۴ آماده‌ سازی داده

۷-۴ فیلتر سازی اولیه

۸-۴ شباهت نهایی بین کاربران

۱-۸-۴ شباهت مستقیم

۱-۱-۸-۴ مقایسه مستقیم جفت ویژگی‌ها

۲-۱-۸-۴ سلسله‌ مراتب

۲-۸-۴ تطبیق جستجو

۳-۸-۴ مکمل شروع رابطه

۱-۳-۸-۴ اختصاص کاربران به کلاس خاصی از ابتکارات

۲-۳-۸-۴  نسبت دادن کاربران به دستۀ مشخصی از  پاسخ ‌دهندگان

۴- ۸- ۴ فعالیت کاربر

۵-۸-۴  استحکام رابطه

۱-۵-۸-۴ استحکام سادۀ روابط

۲-۵-۸-۴ استحکام دو باره رخ‌ دهندۀ روابط

۹-۴  فیلتر کردن اجتماعی

۱۰-۴ خلاصه

۵- چالش‌ها

۱-۵ تنظیم وزن‌ها

۲-۵ قواعد

۶- مطالعۀ موردی

۱-۶ داده‌های مربوط به کاربرها

۲-۶ فیلتر کردن اولیه

۳-۶ تشابه مستقیم

۴-۶  تطبیق جستجو

۵-۶ مکمل رابطه

۶- ۶ فعالیت کاربر

۷-۶ استحکام رابطه

۸-۶ تشابه نهایی بین کاربرها

۷- کارهای آتی

۸- نتیجه‌ گیری

منابع

ضمیمه ۱ –اختصارات

ضمیمه ۲ –نشانه گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *