طراحی و توصیف یک تمام جمع کننده جدید مقاوم در برابر خطا برای دستگاه های اتوماتیک سلول کوانتومی نقطه

طراحی و توصیف یک تمام جمع کننده جدید مقاوم در برابر خطا برای دستگاه های اتوماتیک سلول کوانتومی نقطه

Design and characterization of a new fault-tolerant full-adder for quantum-dot cellular automata
ترجمه فارسی ۱۷ صفحه Word متن انگلیسی ۸ صفحه PDF

چکیده:

یک تمام جمع کننده جدید مقاوم در برابر خطا برای دستگاه های اتوماتیک سلول کوانتومی نقطه ارائه شده است. دستگاه های اتوماتیک سلول کوانتومی نقطه (QCA) یک تکنولوژی در حال ظهور و یک جایگزین ممکن برای تکنولوژی های مبتنی بر ترانزیستور نیمه هادی هستند. در این مقاله، یک تمام جمع کننده جدید مقاوم در برابر خطا ارائه شده است: این جزء برای طراحی مدارهای QCA  مقاوم در برابر خطا مناسب است. نسخه افزوده شده از تمام جمع کننده در ساختار ساده و قوی تر از سبک استاندارد این دستگاه است. با بررسی آرایه های دو بعدی سلول های QCA، خواص گسل چنین بلاک هایی از تمام جمع کننده  را می توان از لحاظ سلول های نادرست، گمشده و جابجا شده تحلیل کرد. برای تایید عملکرد دستگاه پیشنهادی، برخی مدارک فیزیکی ارائه شده است. نتایج مورد تایید ادعاهای ما و مفید بودن آن در طراحی مدارهای دیجیتال است.

کلید واژه ها: دستگاه اتوماتیک سلولی کوانتومی نقطه, تمام جمع کننده ,مدارهای مقاوم در برابر خطا ,مدارهای نانو الکترونیک ,طراحی و مدل سازی

Abstract:

A novel fault-tolerant full-adder for quantum-dot cellular automata is presented. Quantum-dot cellular automata (QCA) is an emerging technology and a possible alternative for semiconductor transistor based technologies. A novel fault-tolerant full-adder is proposed in this paper: This component is suitable for designing fault-tolerant QCA circuits. The redundant version of full-adder is simple in structure and more robust than the standard style for this device. By considering two-dimensional arrays of QCA cells, fault properties of such block full-adder can be analyzed in terms of misalignment, missing and dislocation cells. In order to verify the functionality of the proposed device, some physical proofs are provided. The results confirm our claims and its usefulness in designing digital circuits.

Keywords: Quantum-dot cellular automata, Full-adder, Fault-tolerant circuits, Nanoelectronic circuits, Design and modeling

140,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *