اثر مربوط به فرهنگ سازمانی و ناسازگاری آن با جهت گیری بازار

اثر مربوط به فرهنگ سازمانی و ناسازگاری آن با جهت گیری بازار

 The influence of organizational culture and conflict on market orientation

مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه PDF و ترجمه فارسی ۲۲ صفحه word

چکیده

هدف: اهداف این مطالعه بازبینی کردن سه نوع فرهنگ شناسایی شده می باشد که عبارتند از: بروکراسی یا دیوان سالاری، حمایت کننده و حامی و ابتکاری یا نو، سپس یک مدل برای توصیف کردن چگونگی روابط بین میانجی گذرهای تاسازگار درون سازمانی در بین این فرهنگ ها و جهت گیری بازار را ارتقا می دهیم.

طراحی/ روش شناسی/ دیدگاه: از طراحی داده ها مربوط به بیش از ۲۰۰ مدیر به صورت مشارکتی استفاده می شود، یک مدل مربوط به اثرات میانی ناسازگاری نیز مورد آزمایش قرار گرفته است.

یافته ها: در این مطالعه فهمیده شد که ناسازگاری میانی مربوط به روابط بین فرهنگ و جهت گیری بازار وجود دارد. یافته ها همچنین پیشنهاد می کنند که ناسازگاری به صورت مثبتی مرتبط با سازمان های بروکراسی یا دیوان سالاری بوده است و به صورت منفی مرتبط با سازمان های ابداعی و حمایتی بوده اند.

کاربردها و اجرا شدن های عملی: نتایج اشاره به پتانسیل پنهانی دارد که برخی از سازمان ها ممکن است در زمینه حفظ کردن جهت گیری بازار یا در زمینه تلاش کردن برای جهت دار کردن بازار با آن رو به رو شوند. نتایج پیشنهاد می کنند که سازمان های ابداعی و حمایتی با احتمال کمتری تجربه مربوط به ناسازگاری کار غیر معمول را دارند و بنابراین ممکن است قادر باشند به شکل بهتری جهت گیری بازار را حفظ کنند.

ابتکار/ ارزش: مطالعه یک مدل را پیشنهاد می دهد که براساس روابط بین فرهنگ سازمانی و جهت گیری بازار مربوط به مطالعه قبل به وسیله آزمایش کردن نقش میانی ناسازگاری توسعه و گسترش یافته است. با در نظر گرفتن ناسازگاری، مطالعه بینشی را نسبت به اهمیت روابط متقابل فرهنگی، ناسازگاری و جهت گیری بازار را پیشنهاد می دهد.

کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی، ناسازگاری، جهت گیری بازار

Abstract
Purpose – This study aims to review three recognized culture types: bureaucracy, supportive, and innovative, then to develop a model describing how intra-organizational conflict mediates the relationship between these cultures and market orientation.
Design/methodology/approach – Using survey data from over 200 corporate managers, a model of the mediating effect of conflict was examined.
First, the model was tested using structural equation modeling, and then a series of linear regressions was used to confirm mediation.
Findings – The study found that conflict mediated the relationship between culture and market orientation. The findings also suggested that conflict was positively associated with bureaucratic organizations and negatively associated with innovative and supportive organizations.
Practical implications – The results point out potential pitfalls that some organizations may encounter in maintaining market orientation or in trying to become market-oriented. The results suggested that innovative and supportive organizations were less likely to experience dysfunctional conflict, and thereby would be better able to maintain market orientation.
Originality/value – The study offers a model that extended previous research on the relationship between organizational culture and market orientation by examining the mediating role of conflict. By including conflict, the study offers insight into the importance of the interaction of culture, conflict and market orientation.
Keywords: Organizational culture, Conflict, Market orientation

.

.

60,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *