برنامه های کاربردی موبایل در محاسبات ابری چند رسانه ای

برنامه های کاربردی موبایل در محاسبات ابری چند رسانه ای

MOBILE APPLICATIONS IN MULTIMEDIA CLOUD COMPUTING
مقاله انگلیسی ۷ صفحه PDF ترجمه فارسی ۱۹ صفحه Word

چکیده

این مقاله مفاهیم اصلی محاسبات ابری چند رسانه ای را توضیح می دهد و به ارائه یک چارچوب جدید در این زمینه می پردازد. ما دیدگاه هایی در زمینه محاسبات ابری چند رسانه ای  را از ابر آگاه از چند رسانه ای (ابر رسانه ها) و چند رسانه ای آگاه از ابر (رسانه ابری) مد نظر قرار داده ایم. در ابتدا، ما یک ابر آگاه از چند رسانه ای را که  به نمایش نحوه اجرای پردازش های توزیع شده چند رسانه ای و ذخیره سازی و ارائه کیفیت خدمات (QoS) برای تأمین خدمات چند رسانه ای می پردازد ارائه کرده ایم. برای رسیدن به کیفیت سرویس بالا در خدمات چند رسانه ای، ما یک معماری ابر لبه- رسانه ای (MEC)  را پیشنهاد میکنیم که در آن ذخیره سازی، واحد پردازش مرکزی (CPU)، و اتخاذ QoS برای انواع مختلفی از دستگاه ها ارائه شده است. سپس ما یک چند رسانه ای آگاه از ابر را ارائه مینماییم که اینکه چگونه خدمات چند رسانه ای و برنامه های کاربردی، مانند ذخیره سازی و به اشتراک گذاری، تولید و ترکیب، تطبیق و تحویل، و تفسیر و بازیابی به طور بهینه می توانند به استفاده از منابع محاسبات ابری برای رسیدن به کیفیت بهتر تجربه (QoE ) بپردازند را نشان میدهد وهمچنین در آن برنامه های کاربردی چند رسانه ای مربوط به موبایل که مسائل استقرار و توزیع را با تمرکز بر روی ویدئو و خدمات صوتی و تصویری و جهت آینده طرح برای ارائه پیشرفته خدمات صوتی و تصویری و چند رسانه ای در دستگاه های تلفن همراه مورد بحث قرار میدهند شرح داده شده اند.

واژگان کلیدی: محاسبات ابری, چند رسا نه ای موبایل, QoE, QoS, تحویل و ارائه

Abstract
This paper explains the principal concepts of multimedia cloud computing and presents a novel framework. We address multimedia cloud computing from multimedia-aware cloud (media cloud) and cloud-aware multimedia (cloud media) perspectives. First, we present a multimedia-aware cloud, which addresses how a cloud can perform distributed multimedia processing and storage and provide quality of service (QoS) provisioning for multimedia services. To achieve a high QoS for multimedia services, we propose a media-edge cloud (MEC) architecture, in which storage, central processing unit (CPU), and QoS adaptation for various types of devices. Then we present a cloud aware multimedia, which addresses how multimedia services and applications, such as storage and sharing, authoring and mashup, adaptation and delivery, and rendering and retrieval, can optimally utilize cloud-computing resources to achieve better quality of experience (QoE). And also explains mobile multimedia applications discusses deployment and distribution issues, focusing on video and audio-visual services and outline future directions for advanced audio-visual and multimedia services delivery on mobile devices.
Keywords: cloud computing, mobile multimedia, QoE, QoS, delivery

80,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *