چالش های توسعه مدل محور و راه حل ها

مقاله

چالش های توسعه مدل محور و راه حل ها

(تجارب مدلسازی دامنه خاص در صنعت)

Model-Driven Development Challenges and Solutions

Experiences with Domain-Specific Modelling in Industry

مقاله انگلیسی ۹ صفحه PDF ترجمه فارسی ۲۱ صفحه Word

چکیده: توسعه مدل -محور با بهترین موفقیت زمانی که مدل سازی مبتنی بر زبانهای دامنه خاص می باشد، گزارش شده است. با وجود مزایای قابل توجهی از MDD  آن، به طور گسترده ای که انتظار می رفت، عمل نکرده است. تعریف هزینه زبان ها و مولدهای وابسته به ابزارها، تعمیر و نگهداری آنها در مواقع غیرپایدار دامنه، چالش ها در مقیاس پذیری و همکاری ها برخی از دلایلی هستند که در چندین مطالعه ذکر شده اند.  بر این عقیده ایم که این اظهارات تنها زمانی قابل توجیه هستند که استفاده از ابزارهای برنامه نویسی سنتی، برای مدل سازی باشند. در عوض نشان می دهیم که بسیاری از چالش های گزارش شده می توانند در هنگام استفاده از ابزارهای ساخت برای مدل سازی در وهله اول، حل شوند.
کلمات کلیدی: توسعه مدل-محور, مدلسازی دامنه خاص, مولدهای کد, تحولات مدل, میز کار زبان, ابزارهای مدل سازی
Abstract: Model-Driven Development is reported to succeed the best when modelling is based on domain-specific languages. Despite significant benefits MDD has not been applied as widely as expected. Costly definition of languages and related generators with tooling, their maintenance when the domain is not stable, challenges in scalability, and collaboration are some reasons that several studies mention. We believe these statements are justifiable but only when applying traditional programming tooling for modelling. Instead we show with data from practice that many of the challenges reported can be solved when using tools built for modelling in the first place.
Keywords: Model-Driven Development, Domain-Specific Modelling, Code Generators, Model Transformations, Language Workbenches, Modelling Tools

90,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Previous post اینترنت اشیا در عصر ۵G: توانمندسازان، معماری و مدلهای تجاری
Next post سمینار انتقال خیار در حقوق قانونی ایران