به سوی پیشرفت در فرآیند رشد نرم افزار بر پایه معماری نرم افزار: معماری حاصل از مدل و واژه شناسی

به سوی پیشرفت در فرآیند رشد نرم افزار بر پایه معماری نرم افزار: معماری حاصل از مدل و واژه شناسی

Towards an improvement of software development process based on Software Architecture Model Driven Architecture and Ontologies

مقاله انگلیسی ۹ صفحه PDF ترجمه فارسی ۱۸ صفحه Word

چکیده :

امروزه رشد نرم افزار میتواند از طریق روشهای مختلف حاصل شود و استفاده از روشها بستگی به اولویت هر گروه دارد یک عامل که برای ارتقا در رشد مهم است طراحی نرم افزار است . به هر حال ، استفاده از این عامل در حال کاهش است . این تحقیق بیان می کند که رشد نرم افزار از طریق معماری آن یک اقدام خوب و مناسب است ، بنابراین ، در این تحقیق روشی برای رشد نرم افزار مطرح شده است که ابزاری چون واژه شناسی و معماری مدل را فرآیند توسعه بر پایه معماری نرم افزار در نظر می گیرد . هدف این تحقیق ارائه روشی برای مدرن سازی و ارتقای فرآیند توسعه بر پایه معماری نرم افزار از طریق استفاده از ابزار موجود است

کلمات کلیدی : معماری نرم افزار, هستی شناسی, معماری حاصل از مدل VML, روش شناسی

Abstract:

Nowadays software development can be done through various methods, the use of a methodology depends on the preference of each development group. One element that emerged to improve the development process is the software architecture, however, the use of this element has been decreasing. This paper considers that the development of software through software architecture is a good practice, so this paper presents a methodology to develop software, which integrates tools such as ontologies and model driven architecture in the development process of software based on software architecture. The aim of this paper is to present a methodology to modernize and improve the development process based on software architecture through the use of tools that exist today.

Keywords: Software Architecture, Ontology, Model Driven Architecture, UML, Methodology

.

.

180,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *