درک و پیش بینی هدف دانش آموزان جهت استفاده از خدمات فضای ذخیره سازی ابری موبایل

درک و پیش بینی هدف دانش آموزان جهت استفاده از خدمات فضای ذخیره سازی ابری موبایل

 Understanding and predicting students’ intention to use mobile cloud storage services

مقاله انگلیسی ۸ صفحه PDF ترجمه فارسی ۲۶ صفحه WORD

چکیده:

چالش های دستگاه های موبایل از قبیل پهنای باند محدود، محاسبات و ذخیره سازی، به تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات اجازه می دهد که خدمات موبایل با ارزش افزوده جدید را توسعه دهند.  برای پرداختن به این محدودیت ها، رایانش ابری موبایل، خدمات تقاضا از جمله سیستم عامل، زیرساخت ها، و نرم افزار توسعه یافته را ارائه می دهد. این مطالعه با هدف ایجاد یک چارچوب تحقیقاتی قابل توجهی بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی به منظور شناسایی عواملی که نگرش دانش آموزان را تحت تاثیر قرار می دهد، بهبود یافته و هدف آن استفاده از خدمات فضای ذخیره سازی ابری موبایل است. مدل معادلات ساختاری برای ارزیابی مدل پیشنهادی بر اساس داده های جمع آوری شده از ۲۶۲ دانشجو در مقطع کارشناسی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سودمندی ادراک شده، هنجار ذهنی و اعتماد، یک اثر مثبت بر نگرش دارند، که به نوبه خود یک پیش بینی قابل توجه از گرایش رفتاری است. مدل تحقیق، که ۸۲ درصد واریانس نگرش نسبت به استفاده از خدمات فضای ذخیره سازی ابری موبایل را توضیح می دهد دارای یک قدرت پیش بینی قوی است.  این یافته ها هر دو مفاهیم نظری و عملی برای دانشگاهیان، مدیران و موسسات آموزشی را دارا می باشند.

کلید واژه ها: رایانش ابری موبایل, فضای ذخیره سازی ابری, حضور فراگیر, اعتماد

ABSTRACT:

The challenges of mobile devices such as limited bandwidth, computing, and storage have led manufacturers and service providers to develop new value-added mobile services. To address these limitations, mobile cloud computing, which offers on-demand services including platforms, infrastructure, and software have been developed. This study attempts to build a significantly improved research framework based on the Technology Acceptance Model in order to identify factors that affect students’ attitudes toward and intentions in using mobile cloud storage services. A structural equation model was used to assess the proposed model based on the data collected from 262 undergraduate students. Results show that perceived usefulness, subjective norm, and trust have a significantly positive effect on the attitude, which in turn is a significant predictor of behavioral intentions. The research model, which explains 82% of the variance in attitudes toward using mobile cloud storage services has a strong predictive power. The findings have both theoretical and practical implications for academics, managers, and educational institutions.

Keywords: Mobile cloud computing, Cloud storage, Ubiquity, Trust

.

.

120,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *