کتاب آموزشی Matlab – محاسبات عددی

کتاب آموزشی Matlab – محاسبات عددی

۱۱۷ صفحه فایل PDF

مقدمه :

نرم افزارل متلب یک نرم فزار قوی برای عملیات محاسباتی است. این برنامه شامل محیط های برنامه نویسی و روشهای متعدد محاسبات می باشد. از MATLAB در زمینهایی مانند محاسبات علمی پیشرفته، مدل کردن، شبیه سازی، نمونه سازی اولیه ، کاربردهای پیشرفته نظیر ایجاد مبدلهای گرافیکی (GUI) ، نمودارهای علمی و مهندسی و…. بکار می رود . شما در این کتاب کاربرد متلب را در درس محاسبات عددی خواهید  آموخت از جمله مفایهم این کتاب میتوان به مروری بر دستورات مقدماتی ، آشنایی با مباحث مخصوص ریاضیات تحلیلی ، آشنایی با مباحث مخصوص ریاضیات عددی اشاره کرد.

فهرست مطالب:

دستورات پاک کردن   *    توابع مثلثاتی  *    توابع نمایی   *    توابع گردکردن   *    توابع ریاضیات گسسته   *    توابع اعداد مختلط   *    فرمتها   *    معرفی تابع یکمتغیره   *    رسم در مختصات قطبی   *    رسم توابع یکمتغیره با ezplot  *    معرفی تابع دو متغیره   *    عملیات بر روی چند جمله ای ها  *    نمایشبا دستور ezplot  *    محاسبه حدود توابع   *    محاسبه مشتق توابع   *    محاسبه انتگرال معین   *    محاسبه انتگرال نامعین   *    محاسبه انتگرال دوگانه  *    دستورات پاککردن  *    توابع مثلثاتی  *    توابع نمایی   *    توابع گردکردن   *    توابع ریاضیات گسسته   *    توابع اعداد مختلط   *    فرمتها   *    معرفی تابع یکمتغیره   *    رسم در مختصات قطبی   *    معرفی تابع دو متغیره   *    عملیات بر روی چندجمله ای ها   *    نمایشبا دستور pretty  *    محاسبه حدود توابع   *    محاسبه مشتق توابع   *    محاسبه انتگرال معین  *    محاسبه انتگرال نامعین  *    محاسبه انتگرال دوگانه  *    محاسبه سری   *    محاسبه سری تیلور توابع یکمتغیره   *    پیداکردن ریشه های معادله f(x)=0  *    حل دستگاه معادلات   *    رسم بردار در فضای دو بعدی   *    رسم بردار در فضای سه بعدی   *    رسم صفحه   *    مشخصکردن بردارهای کنج فرنه   *    ترسیم توابع عددی دو متغیره   *    ترسیم توابع دو متغیره با مختصات قطبی   *    منحنیهای تراز   *    تکنیک رسم سریع توابع دو متغیره   *    رسم بردار گرادیان و منحنی تراز   *    رسم سطوح تراز توابع سه متغیره   *    ترسیم میدان برداری گرادیان   *    ترسیم پارامتریک سطوح   *    استفاده از فرمان ezsurf برای ترسیم سطوح پارامتری   *    معادلات دیفرانسیل مرتبه اول   *    حل معادلات دیفرانسیل با شرایط مرزی   *    معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم   *    معادلات مرتبه -n ام  *    معادله دیفرانسیل لژاندر   *    معادله دیفرانسیل بسل  *    تابع بسل نوع اول   *    تابع بسل نوع دوم   *    تابع بسل نوع سوم   *    دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی   *    تبدیل لاپلاس   *    تبدیل لاپلاس معکوس   *    تابع گاما   *    تبدیل فوریه   *    تبدیل فوریه معکوس   *    وارد کردن ماتریس   *    ترانهاده ماتریس   *    دترمینان ماتریس   *    اثر (trace) ماتریس  *    معکوس ماتریس   *    عملیات روی ماتریسها   *    تولید ماتریس واحد  *   قطری   *   یک و صفر   *    تولید ماتریس با درایه های تصادفی توزیع یکنواخت   *    تولید ماتریس با درایه های تصادفی توزیع نرمال   *    اندیس ماتریس   *    تولید ماتریس با علامت (colon) :  *    عملیات روی سطر و ستون ماتریس   *    مشاهده سایز ماتریس  *    تابع sum  *    تابع repmat  *    تولید بردار با رابطه خطی   *    تولید بردار با رابطه لگاریتمی   *    حذف درایه های ماتریس   *    عملیات برروی آرایه ها   *    رسم نمودار توابع یک متغبره با دستور plot  *    رسم پارامتر یکمنحنی در صفحه با plot   *    رسم پارامتر یکمنحنی در فضا با  plot3  *    دستور reshape  *    M-File ها  *    function M-File  *    دستور feval  *    استفاده از عبارات منطقی برای محاسبه توابع چند ضابطه ای   *    script M-File  *    حل معادلات غیر خطی به روش نصفکردن فاصله ها   *    حل معادلات غیر خطی به روش درونیابی خطی   *    حل معادلات غیر خطی به روش درونیابی خطی اصلاح شده   *    حل معادلات غیر خطی به روش تکرار تابعی   *    حل معادلات غیر خطی به روش نیوتن   *    حل معادلات غیر خطی به روش مولر   *    حل دستگاه معادلات خطی به روش حذفی گاوس- جردن  *    حل دستگاه معادلات خطی به روش تجزیه ماتریس به و U و L  *    حل دستگاه معادلات خطی به روش تجزیه چولسکی   *    حل دستگاه معادلات خطی به روش ژاکوبی   *    حل دستگاه معادلات خطی به روش گاوس- سیدل   *    حل دستگاه معادلات غیر خطی به روش نیوتن   *    محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس با دستور   eig  *    محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس با روش لوریه- فادیو   *    محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس با روش توانی   *    محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریسبا روش تکراری معکوس   *    درونیابی به وسیله چندجملهایهای لاگرانژ   *    درونیابی به روش نیویل   *    درونیابی به روش تفاضل محدود   *    درونیابی به روش حداقل مربعات   *    انتگرالگیری عددی به روش ذوزنقهای   *    انتگرالگیری عددی به روش سیمپسون – سیمپسون مرکب  *    انتگرالگیری عددی به روش رامبرگ   *    حل انتگرال دوگانه بر روی ناحیه مستطیلی با روش سیمپسون   *    حل انتگرال سهگانه بر روی ناحیه مکعبمستطیلی با روش سیمپسون   *    حل معادلات دیفرانسیل معمولی به روش اویلر   *    حل معادلات دیفرانسیل معمولی به روش هیون   *    حل معادلات دیفرانسیل معمولی به روش رانج- کوتای مرتبه دوم   *    حل معادلات دیفرانسیل معمولی به روش رانج- کوتای مرتبه چهارم

.

.

55,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *