ماهیت و آثار حقوقی اذن برای ضمانت

پایان نامه

ماهیت و آثار حقوقی اذن برای ضمانت

چکیده:

یکی از مباحث مهمی که در حقوق مدنی مطرح است، بحث اذن در عقد ضمان است که آثاری بر آن مترتب است، چه قبل از اینکه عقد ضمان انعقاد پیدا کند، چه بعد از اینکه عقد ضمان انعقاد پیدا کند. اذن در لغت به معنای رفعت، دستور، اعلام و غیر آمده است و در اصطلاح حقوقی به انشای رضایت قانونگذار یا مالک با صاحب حق با صاحب حال با نماینده وی به یک شخص یا اشخاص معین یا غیر معین جهت انجام یک عمل حقوقی (اعم از عقد یا ابقاع) با تصرفات خارجی گفته می شود. عقد ضمان از عقد معین، مساحمه، ارفاقی، تبعی و لازم است. و میان ضامن و طلبکار مبتنی بر انتقال دین که رضای اثری در عقد ندارد. اما در جایی که ضمان بدون اذن مدیون منعقد می شود و حق رجوع برای ضامن از بین رفته و ضمان تبرعی تلقی می شود. حال ما در این پایان نامه سعی کردایم که اذنی که داده می شود از طرف مدیون در دو برهه­ای زمانی بررسی کنیم ۱- قبل از انعقاد عقد ضمان ۲- بعد از انعقاد عقد ضمان. در مرحله ای نخست با آوردن نظراتی از مولفان مختلف حقوق و از منابع فقهی قابل رجوع بود و غیر قابل رجوع بودن اذن را بررسی کردیم که آیا اذنی که داده می شود از طرف مدیون آیا می تواند مدیون رجوع کنید یا خیر به نظر می رسد که نمی تواند از اذنی که داده است رجوع کند و برای او نوعی تعهد و التزام در مقابل مأذون ایجاد می کند و اذنی که داده شود اذن ساده نیست. و در مرحله ای دوم بعد از انعقاد عقد ضمان إذن را بررسی کردیم که اذن چه آثاری دارد بعد از انعقاد عقد ضمان و اثر اذن قبل از پرداخت دین توسط ضامن به چه صورتی است و آثاری که بر آن مترتب می شود و تحقق سبب دین مضمون به ضامن چگونه است و حقوقی که برای ضامن ایجاد می شود را بررسی شده و در ادامه اثر اذن را بعد از پرداخت دین توسط ضامن را تحلیل کردیم که شرایط رجوع ضامن را به مضمون عنه بررسی شده است.

کلمات کلیدی: اذن، ضمانت، رجوع، غیر قابل رجوع، حق

کلمات کلیدی: اذن، ضمانت، رجوع، غیر قابل رجوع، حق

 

فهرست مطالب:

چکیده:
مقدمات و کلیات تحقیق:
بیان مسئله:
سوال و فرضیه:
فرضیه تحقیق:
پیشینه تحقیق:
ساختار تحقیق
فصل اول : کلیات
مبحث یکم: تعاریف وماهیت
گفتار اول :اذن در قانون مدنی :
گفتار دوم : مختصات اذن
مبحث دوم:اقسام اذن و ماهیت اذن
گفتار دوم :ماهیت حقوقی اذن
گفتار سوم : عناصر تشکیل دهنده اذن :
مبحث سوم : شرایط اساسی صحت اذن مبحث سوم: شرایط اساسی صحت اذن
گفتار یکم : انواع اذن از حیث صحت و فساد
گفتار دوم : اراده
گفتار سوم : اعلام اراده و اسباب آن
مبحث چهارم :اهلیت ، اختیار ، موضوع و جهت در اذن
گفتار یکم : اهلیت
بند نخست : اهلیت تمتع یا تملک
بند دوم : اهلیت تصرف
گفتار سوم : موضوع اذن
گفتار چهارم : مشروعیت جهت در اذن
مبحث پنجم :آثار حقوقی اذن و انحلال آن
گفتار یکم : آثار حقوقی اذن
بند نخست : آثار اذن نسبت به اذن دهنده
بند دوم : آثار اذن نسبت به مأذون
مبحث ششم: تعریف وماهیت [عقد ضمان
گفتار نخست: تعریف لغوی عقد ضمان :
بند دوم تعریف اصطلاحی عقد ضمان:
بند سوم:تعریف و مفهوم فقهی عقد ضمان :
گفتار دوم: ماهیت عقد ضمان :
گفتار سوم: اوصاف عقد ضمان :
گفتار چهارم: هدف از تأسیس عقد ضمان:
گفتار پنجم: اقسام عقد ضمان :
مبحث هفتم:مقایسه عقد ضمان با انتقال دین، انتقال طلب، تبدیل تعهد، ایفای تعهد
گفتار یکم : مقایسه عقد ضمان با انتقال طلب
گفتار دوم: مقایسه عقد ضمان با انتقال دین
گفتار سوم : مقایسه عقد ضمان با تبدیل تعهد :
گفتار چهارم : مقایسه عقد ضمان با ایفای تعهد :
مبحث هشتم :مقایسه ضمان با قراردادهای مشابه عقد حواله و بیمه عمر :
گفتار دوم : ضمان و بیمه اعتبار :
فصل دوم : اثراذن در ضمانت قبل از انعقاد عقد
مبحث یکم: در رابطه ای اذن دهنده و شخص مأذون
گفتار یکم : اذن قابل رجوع و اذن غیر قابل رجوع
گفتار دوم : غیر قابل رجوع بدون اذن:
گفتار سوم : مبانی نظری غیر قابل رجوع بدون اذن در ضمانت
بند نخست : عسر و حرج مأذون :
بند سوم : اصل چهلم .ق.ا
بند دوم : ماده ۶۸۴ ق.م
گفتار چهارم: انصراف ماذون از حق حاصل از اذن:
بند نخست: اذن:
بند دوم: ماده ۱۰ ق.م.:
گفتار پنجم : امکان زوال آثار اذن با تراضی مأذون و اذن دهنده
گفتار ششم : بقای اذن بعد از فوت ،حجر یا ورشکستگی اذن دهنده:
بند نخست : زوال اذن
بند دوم : بقای اذن
مبحث دوم : دررابطه بین بدهکار و بستانکار
گفتار یکم : تاثیر اذن بر شرایط عقد ضمان
بند اول : یگانگی دین ضامن و مدیون اصلی
بند دوم : تضمین های دین مدیون آیا پس از انتقال دین به ضامن باقی می ماند
بند سوم : ضمان به غیر جنس دین
گفتار دوم : تاثیر اذن بر نوع عقد ضمان
بند نخست :ضمان نقل ذمه به ذمه
بند دوم : ضمان وثیقه ای و تضامنی (نقل ضم به ضمه)
گفتار سوم : بقای اذن بعد از فوت ، یا ورشکستگی بستانکار :
بند نخست : بقای اذن بعد از فوت بستانکار :
بند دوم : حجر یا ورشکستگی بستانکار
فصل سوم : اثر اذن در ضمانت بعد از انعقاد عقد
محبث نخست : اثر اذن قبل از پرداخت دین توسط ضامن :
گفتار نخست : تحقق سبب دین مضنون عنه به ضامن
بند نخست : عقد معوض ، دین مضمون عنه در برابر تعهد ضامن ،
بند دوم :استیفا از مال ضامن :
بند سوم : زمان تحقق دین :
گفتار دوم : ابراء مضمون عنه توسط ضامن :
گفتار سوم : ضمانت از دین مضمون عنه به ضامن :
بند نخست : ضمانت از دین مضمون عنه به ضامن در (( ضمان نقل ذمه ))
بند دوم : ضمانت از دین مضمون عنه به ضامن ( ضمان تضامنی )
بند سوم :آوردن ضامن بصورت شرط ضمن عقد :
بند چهارم : ضمان با تغییر شرایط دین و ایجاد رهن :
گفتار چهارم : انتقال حق حاصل شده برای ضامن بعد از فوت او به ورثه :
بند نخست : رابطه ای ورثه ضامن با مضمون له :
بند دوم : رابطه ورثه با مضمون عنه :
گفتار پنجم : امکان انتقال حق حاصل شده به صورت قراردادی توسط ضامن
بند نخست : عقد حواله
بند دوم : مالکیت ما فی الذمه
بند سوم: تهاتر :
بند چهارم صلح :
بند پنجم هبه :
گفتار ششم: امکان توقیف حق حاصل توسط بستانکاران ضامن
بند نخست : تعریف توقیف و اقسام آن:
الف: توقیف تامینی:
ب: توقیف اجرایی:
بند دوم : حق حاصل شده برای ضامن قبل از پرداخت
بند سوم : توقیف حق حاصل شده توسط بستانکاران ضامن
مبحث دوم : اثر اذن بعد از پرداخت دین توسط ضامن :
گفتار نخست : شرایط رجوع ضامن به ضمومن عنه :
بند نخست:اذن مدیون
بند دوم : تأدیه دین از سوی ضامن :
بند سوم : ایفاء ناروا
گفتار دوم : ساقط شدن طلب ضامن با وقوع هر یک از اسباب سقوط تعهد
بند نخست : ابراء ضامن از سوی مضمون له
بند دوم : ضمان به قصد تبرع:
بند سوم : ضامن تبرعی از ضامن غیر تبرعی :
بند چهارم : ماده ۲۶۷
بند پنجم : مضمون عنه دین ضامن را بپردازد
بند ششم : هبه دین به ضامن:
گفتار سوم : انتقال طلب ضامن به ورثه بعد از فوت ضامن :
نتیجه
پیشنهادات

140,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *