کاربرد الگوریتم بهبود یافته­ ی K نقطه مجاور نزدیک­تر در موقعیت­ یابی داخلی WIFI

کاربرد الگوریتم بهبود یافته­ ی K نقطه مجاور نزدیک­تر در موقعیت­ یابی داخلی WIFI

مقاله انگلیسی ۸ صفحه PDF ترجمه فارسی ۱۳ صفحه Word

چکیده

در این مقاله، الگوریتم K نقطه مجاور نزدیک­تر در تطبیق اطلاعات اثر انگشت در سیستم موقعیت­یابی داخلی WIFI بهبود یافته است. چون الگوریتم اصلی K نقطه مجاور نزدیک­تر رابطه­ی بین نقاط مجاور را نادیده می­گیرد، این الگوریتم دقت تطبیق را افزایش نمی­دهد و دقت موقعیت­یابی آن بهتر نیست. چون مجموعه­ی موثری از نقاط نمونه وجود ندارد، زمان تطبیق تا حد زیادی افزایش می­یابد. در این مقاله، از ا لگوریتم اصلاح شده­ی K نقطه­ی مجاور نزدیک­تر در کاربرد موقعیت­یابی داخلی WIFI استفاده می­کنیم. چون K نقطه مجاور اوزان متفاوتی طبق قوانین خاص دارند، دقت تطبیق قبل از روش تطبیق افزایش می­یابد و به دلیل استفاده از روش گروه­بندی فضای نمونه، زمان لازم برای دقت تطبیق موقعیت کاهش می­یابد. بنابراین دقت موقعیت­یابی افزایش می­یابد.

واژه­های کلیدی:WIFI، موقعیت­یابی داخلی، الگوریتم K نقطه مجاور نزدیک­تر

 

Application of an Improved K Nearest Neighbor Algorithm in WiFi Indoor Positioning

Abstract In this paper, K nearest neighbor algorithm is improved in fingerprint information matching in WiFi indoor positioning system. Because the original K nearest neighbor algorithm ignores the relationship between the neighboring points, it doesn’t improve matching accuracy, and its positioning accuracy is not better. There is no effective treatment group sample points, matching time is greatly increased. In this paper, we study a modified K nearest neighbor algorithm in the application of WiFi indoor positioning. Because K neighbor points are given different weights according to
certain rules, the matching accuracy is improved before matching method.And because of using grouping pretreatment of the sample space, the time of position matching accuracy is reduced. Therefore the positioning precision is improved.

Keywords: WiFi, Indoor positioning, K nearest neighbor algorithm

.

.

95,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *