هش مبتنی بر الگوریتم کنترل همزمانی خوش بینانه افزایشی در پایگاه داده توزیع شده

هش مبتنی بر الگوریتم کنترل همزمانی خوش بینانه افزایشی در پایگاه داده توزیع شده

Hash Based Incremental Optimistic Concurrency Control Algorithm in Distributed Databases

مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه PDF ترجمه فارسی ۱۲ صفحه Word

چکیده: در این مقاله روشی عالی در محیط  کنترل همزمانی ارانه می دهیم. این روش با ناهنجار ی ها و اطمینان داده ها قبل از خواندن و نوشتن معامله و بعد از موفقیت آمیز بودن آن سر و کار دارد.  این روش مبتنی بر محاسبه مقدار هش زمینه داده و مقایسه مقدار هش جاری با مقدار هش قبلی در همه زمان هاست البته قبل از اینکه عملیات جاگیر نوشته شود. نشان می دهیم که این روش بر ناکارآمدی هایی مانند راه اندازی های مجدد غیرضرور و بهبود عملکرد غلبه می کند. سرانجام این کار به روش کنترل همزمانی خوش بین انطباقی در پایگاه داده توزیع شده نیاز پیدا می کند. بنابراین، یک رویکرد جدید هش بر اساس کنترل همروندی خوشبینانه (HBOCC)  ارائه شده است، که در آن تولید نتایج قابل اعتماد برآورد می شود. با انجام آزمایش های گسترده، عملکرد این روش با روش های موجود  را مجسم می کنیم .

کلمات کلیدی: کنترل همزمانی, پایگاه داده توزیع شده, الگوریتم هش, معامله

Abstract: In this paper, we present a methodology that represents an excellent blossom in the concurrency control environment. It deals with anomalies and assures the reliability of the data before read-write transactions after their successful commitment. This method is based on the calculation of hash value of the data field and compares the current hash value with the previous hash value every time before the write operation takes place. We show that this method overcomes inefficiencies like unnecessary restarts and improves the performance. Finally, this work finds a need for an adaptive optimistic concurrency control method in distributed databases. Thus, a new hash based optimistic concurrency control (HBOCC) approach is presented, where it is estimated to produce reliable results. By performing extensive experiments, we epitomize the performance of this method with
existing modalities.
Keywords: Concurrency control, Distributed Database, Hash algorithm, Transaction
.
.

120,000 ریال – خرید

.
.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *