شبکه های حسگر بی سیم برای بررسی شرایط آب و هوایی گلخانه و ارزیابی شرایط گیاه

ترجمه مقاله ۲۰۱۶

شبکه های حسگر بی سیم برای بررسی شرایط آب و هوایی گلخانه و ارزیابی شرایط گیاه

Wireless sensor networks for greenhouse climate and plant condition assessment

مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه PDF ترجمه فارسی ۲۰ صفحه Word

چکیده:
اندازه گیری های زیست محیطی توزیع شده در سطح گیاهان می توانند برای ایجاد یک نمایش دقیق و با جزئیات آب و هوا در مناطق مختلف درون گلخانه ای استفاده شوند. ناهمگونی آب و هوا می تواند تفاوت های قابل توجهی را در رابطه با عملکرد، بهره وری، ویژگی های کمی و کیفی گیاهان، و همچنین توسعه بیماری های مختلف ایجاد کند. این کار موارد زیر را ارائه می نماید:  i) ارزیابی قابلیت اطمینان و حساسیت عملیات شبکه های حسگر بی سیم (WSNs) در شرایط واقعی گلخانه ای، ii ) توسعه سیستم نظارت توزیع شده با استفاده از WSN در گلخانه های  تجاری و(iii  تجزیه و تحلیل داده فضایی توزیع و جمع آوری برای بررسی شرایط احتمالی برای گیاهان رو به رشد ناشی از ناهمگونی محیط زیست در داخل گلخانه. در ابتدا نمونه اولیه WSN  برای بررسی اثرات شرایط محیطی به قابلیت اطمینان عملیات شبکه و ارزیابی عملکرد آن و امکان استفاده از آن در یک گلخانه تجاری مورد استفاده قرار گرفت. سپس WSN افزایش یافته در یک گلخانه تجاری به منظور بررسی تنوع فضایی شرایط محیطی موجود، نصب شد. تجزیه و تحلیل بر اساس اندازه گیری های WSN، تغییرات فضایی قابل ملاحظه ای را در دما و رطوبت با اختلاف میانگین تا ۳٫۳ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۹ درصد و انتقال آن نشان داد، که بیشترین تغییر در طول روز در دوره تابستان بود. شرایطی وجود داشت که از نظر تراکم در سطوح برگ و دیگر شرایط مشکل ساز بود.
کلمات کلیدی:ناهمگونی آب و هوا, اندازه گیری های گیاهی, کشاورزی دقیق, کنترل آب و هوا
Spatially distributed environmental measurements at plant level can be used to create a precise and detailed representation of the climate at various regions inside a greenhouse. Climatic heterogeneity can cause significant differences in terms of yield, productivity, quantitative and qualitative characteristics of the plants, as well as the development of various diseases. This work presents: i) the assessment of wireless sensor networks (WSNs) operation reliability and accuracy in actual greenhouse conditions, ii) the development of a distributed monitoring system using a WSN in a commercial greenhouse, and iii) the analysis of the collected spatially distributed data for the investigation of possible problematic situations for the growing plants caused by climatic heterogeneity inside the greenhouse. A prototype WSN was initially developed in order to investigate the effects of the environmental conditions to the operation reliability of the network and assess its performance and the feasibility of its operation in a commercial greenhouse. The enhanced WSN was then installed in a commercial greenhouse to investigate the spatial variation of the existing environmental conditions. Analysis based on WSN measurements showed significant spatial variability in temperature and humidity with average differences up to 3.3 C and 9% relative humidity and transpiration, with the greatest variability occurring during daytime in the summer period. There were conditions that favoured condensation on leaf surfaces and other problematic situations.
Keywords: Climate heterogeneity, Plant-based measurements, Precision agriculture, Climate control

80,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *