الگوریتم ژنتیک روش کارآمد در پژوهش عملیاتی

الگوریتم ژنتیک روش کارآمد در پژوهش عملیاتی

GENETIC ALGORITHM AN EFFICIENT MODEL IN OPERATIONA RESEARCH

۲۰ صفحه فایل PDF

چکیده:

روش های کلاسیک در صورت امکان مدلسازی همواره می تواند بهترین جواب ممکن (جواب بهینه) را برای مسائل مختلف پژوهش عملیاتی بیابد. لیکن فرآیند مدلسازی و حل مسائل به روش کلاسیک از یک سو مستلزم مصرف زمان و هزینه های فراوان بوده و از سوی دیگر بسیاری از مسائل منطقی وجود دارند که روش های کلاسیک از حل آنها عاجز هستند. از جمله اینگونه مسائل می توان به مسائل تخصیص تعمیم یافته اشاره نمود. به منظور فائق آمدن بر مشکلات فوق الگوریتم های ابداعی متعددی ارائه شده است. یکی از کارآمدترین دسته از این الگوریتم ها، الگوریتم ژنتیک می باشد. این الگوریتم با یک جواب ابتدائی شروع می شود و به سمت جواب های بهتر حرکت می کند. در این مقاله فرآیند حل مسائل تخصصی تعمیم یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک بیان شده و سپس جواب نهایی آن با فرایند حل و جواب بهینه مدل کلاسیک مقایسه شده است.

Abstract

However classical way of Operational Research in problem solving can find the best solution for each problem but formulating (Modeling) and problem solving process take much time in this way. In other side there are many logical and applied problem which classical methods unable to solve them such as generalized assignment model. Removing this problem some heuristic methods has been developed One of this way is the Genetic Algorithm (GA) which has some preference even in front of other methods .GA starts with an Initial population and move toward the Best Solution or its near. In this assay, solving process of assignment model with GA is Explained then its final solution compared with classic optimal solution.

کلمات کلیدی:

الگوریتم ژنتیک, تخصیص تعمیم یافته , روش جستجوی ابدائی

GENETIC ALGORITHM,GENERALIZED ASSIGNMENT MODEL AND HEURISTIC SEARCH METHOD

.

35,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *