ارائه یک روش موثر مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاری فازی برای ارزیابی کیفیت وب سایت های آموزشی

پایان نامه

ارائه یک روش موثر مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاری فازی برای ارزیابی کیفیت وب سایت های آموزشی

An efficient methodology based on fuzzy multiple-criteria decision making for evaluating educational website quality

۷۷ صفحه فایل PDF دارای قابلیت کپی

300,000 ریال – خرید

چکیده
پس از اینکه وبسایت های آموزشی اهمیت فزاینده ای در فرآیند آموزش پیدا کردند، ارزیابی کیفیت و اثربخشی آنها برای محققان ضروری است. مطالعات گذشته معیارهایی نظیر کیفیت سرویس و کیفیت سیستم را تعیین کردند. تعیین مهم ترین عوامل موثر بر روی کیفیت وبسایت ضروری است و به طراحان سیستم کمک می کند که بر روی معیارهای با وزن بالا تمرکز کنند و بهترین سیاست را برای بهبود کیفیت وب سایت تعیین کنند. پس برای ارزیابی اهمیت نسبی معیارهای انتخابی، یک مسئله تصمیم گیری چند معیاری بر پایه منطق فازی در نظر گرفته می شود. فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی، یک روش مناسب برای حل مسئله تصمیم گیری چند معیاری است. بر طبق مطالعات انجام شده بر روی کیفیت وب سایت های آموزشی معیارهای کیفیت سیستم، کیفیت سرویس و جذابیت را به عنوان معیارهای اصلی ارزیابی کیفیت وبسایت آموزشی در نظر می گیریم. در این تحقیق روش جدیدی برای ارزیابی کیفیت وب سایت با استفاده از سیستم استنتاج فازی و فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی ارائه شده است. با استفاده از روش وب کاوی مبتنی بر کاربرد خصوصاً کاوش استفاده از وب، کیفیت سرویس را مورد ارزیابی قرار می دهیم. برای این منظور، جهت بررسی معیار کیفیت سرویس پس از پیش پردازش فایل ثبت و استخراج ویژگیها از نشست های کاربران، با استفاده از روش خوشه بندی کاهشی، آنها را گروه بندی می کنیم. معیارهای کیفیت سیستم و جذابیت را نیز با تحلیل فازی کد صفحات وب تعیین می کنیم و سپس با استفاده از سیستم استنتاج فازی نتیجه ارزیابی کیفیت وب سایت با موتور استنتاج ممدانی به دست می آید. با مقایسه روش پیشنهادی با روش های-HEEACT  ( داده های واقعی)، CrispSOP و FuzzSOP، نتایج به دست آمده به روش مرجع HEEACT بسیار نزدیک و بهتر از روشهای دیگر خروجی فازی تولید نموده است.
کلمات کلیدی: وب کاوی مبتنی بر کاربرد, خوشه بندی کاهشی, سیستم استنتاج فازی, فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی
Abstract: With advances in information and network technologies, lots of data have been digitized to reveal information for users by the construction of Web sites. Unfortunately, they are both overloading and overlapping in Internet so that users cannot distinguish their quality.Web mining is, using data mining tools to discover knowledge from various sources in the web and according to sources type that mined, to be classified in various fields of research. One of the important tools in web mining is mining of web user’s behavior that is considered as away to discover the potential knowledge of web user’s interaction. We can use data mining approaches to acquire the objective source. In this thesis, we propose a multiple-criteria decision model applied in evaluating educational Web sites from the fuzzy objective perspectives and webpage’s code fuzzy analysis. We grouped user’s sessions by fuzzy subtractive clustering to identify service quality criteria and used webpage’s code fuzzy analysis for identifying system quality and attractiveness criteria. An empirical study is carried out to validate the model capability.The results show that the proposed algorithm is in a higher level of precision compared with other algorithms.
Keywords: Web Usage Mining, Subtractive Clustering, Fuzzy Inference System, Analytic Hierarchy Process

300,000 ریال – خرید

2 Replies to “ارائه یک روش موثر مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاری فازی برای ارزیابی کیفیت وب سایت های آموزشی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *