عوامل موثر بر تبلیغات در مالزی از دیدگاه اسلام: مورد دولت کداه

مقاله

عوامل موثر بر تبلیغات در مالزی از دیدگاه اسلام: مورد دولت کداه

Factors Influencing Advertising in Malaysia from an Islamic Perspective: Case of Kedah State

مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه PDF ترجمه فارسی ۲۵ صفحه Word

چکیده:

در بسیاری از موارد، هزینه های ترویج کسب و کار ممکن است هزینه هایی بیش از هزینه محصول را به همراه تحقیق و توسعه آن باعث شود. ارتقاء از طریق تبلیغات نه تنها محصولات جدید را معرفی می کند، بلکه محصولاتی را که برای مدت طولانی در بازار وجود داشته اند را به جامعه یادآوری می کند. باید توجه داشت که دین با این حال، هنوز هم در بازار جهانی همواره در حال تغییر و رقابتی نقش مهمی در تاثیرگذاری بر رفتار اجتماعی و مصرف کننده چه از راه مستقیم چه غیر مستقیم ایفا می کند. اهداف وسیله را توجیه نمی کنند و تبلیغات نمی توانند به عنوان ابزاری برای افزایش درآمد یک سازمان از راه ناعادلانه باشند. اما امروزه، بسیاری از تبلیغات کنونی برای جذب مشتریان جدید به خرید یک محصول وعده های دروغین می سازند که بسیار در اسلام منع شده است. بسیاری از مقررات در فقه muamalat، هر روشی را برای تاثیر گذاری در نیازهای کاربر منع می کنند. بنابراین این مطالعه می تواند کمک قابل توجهی در صنعت تبلیغات به خصوص برای اطمینان از پیروی آنها از اصول اسلام داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی وجود تبلیغات از طریق سه عامل موثر شامل فرهنگ، کنترل و احساسات از دیدگاه اسلام است که در مالزی، ایالت کداح انجام شده است. این مطالعه با استفاده از روش های کمّی که در آن سؤالات ساختاری طراحی شده انجام شده و داده ها با استفاده از همبستگی و رگرسیون چندگانه تحلیل شده اند.
کلیدواژه ها: تبلیغات, دیدگاه اسلام, مالزی
Abstract:
In many cases, business promotion costs may cause more than the cost of the product along with its research and development. Promotion through advertising is not only to introduce new products, but also to remind society of the existence of a long product in the market. However, it should be noted religion still plays a significant role in influencing social and consumer behavior either direct or indirect ways in a constantly changing and competitive world market. Goals do not justify the means and advertising cannot be as tools to increase the revenue of an organization with anything unfair. But nowadays, most of contemporary advertising makes false promises to attract new customers to buy a product which is extremely prohibited in Islam. Many of the provisions in fiqh muamalat, prohibit any method to influence the requirements of the user. Therefore this study could make important contribution in advertising industry specifically to ensure they are following Islamic principles. The objective of this study is to analyze the existence advertising through three influencing factors consist of culture, control and emotions from an Islamic perspective conducted in Malaysia, i.e. Kedah state. This study conducted using quantitative approach where structured question was designed and the data were analyzed using correlations and multiple regressions.
Key Words: Advertising, Islamic Perspective, Malaysia

160,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *