برنامه ریزی منابع سازمانی: مدیریت فرآیند پیاده سازی

مقاله

برنامه ریزی منابع سازمانی: مدیریت فرآیند پیاده سازی

Enterprise resource planning: Managing the implementation process

مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه PDF ترجمه فارسی ۲۴ صفحه Word

چکیده

در طول چند سال گذشته، هزاران شرکت در سراسر جهان سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)  را به اجرا گذاشتند. پیاده سازی یک سیستم ERP به طور کلی یک چالش دشوار با پیاده سازی ERP معمولی در حال گرفتن در هر نقطه در مدت زمان یک تا پنج سال است. داستان موفقیت سیستم های ERP  در دستیابی برای اهداف بیان شده است. برخی شرکت ها پیاده سازی بسیار موفقی داشته اند در حالی که دیگران تلاش کرده اند. در این مقاله به صورت تجربی به بررسی و شناسایی تفاوت های کلیدی در رویکردهای مورد استفاده شرکت هایی می پردازیم که پیاده سازی خود را به موقع یا تحت بودجه در مقابل آنهایی انجام داده اند که داده های جمع آوری را از طریق نظرسنجی از شرکت های تولیدی ایالات متحده که سیستم های ERP را اجرا نموده اند، استفاده نکرده اند. رگرسیون لجستیک برای طبقه بندی به موقع و تحت بودجه گروه های شرکتی بر اساس پاسخ های بررسی و برای شناسایی متغیرهای مهم که به عملکرد اجرای به موقع و تحت بودجه کمک می کند، استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که بسیاری از عوامل مختلف اعم از برنامه ریزی پیش از اجرا به عملکرد نفوذ پیکربندی سیستم است، که مدیران باید در مورد زمان اجرای سیستم های عمده مانند ERP حساس باشند.

کلمات کلیدی: برنامه ریزی منابع سازمانی, روش بررسی, مدل های رگرسیون لجستیک

Abstract

Over the past fewyears, thousands of companies around the world have implemented enterprise resource planning (ERP) systems. Implementing an ERP system is generally a formidable challenge, with a typical ERP implementation taking anywhere from one to five years. The story of the success of ERP systems in achieving the stated objectives is mixed. Some companies have had very successful implementations while others have struggled. This paper empirically investigates and identifies key differences in the approaches used by companies that managed their implementations ontime and/or on/under-budget versus the ones that did not using data collected through a survey of US manufacturing companies that have implemented ERP systems. Logistic regressions are used to classify on-time and on/under-budget firm groups based on the survey responses and to identify the significant variables that contribute to onime and on/under-budget implementation performance. The results indicate that many different factors ranging from pre-implementation planning to system configuration influence performance, which managers should be sensitive about when implementing major systems like ERP.
Keywords: Enterprise resource planning, Survey methodology, Logistic regression models

65,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *