بررسی اجاره اشخاص در فقه و حقوق موضوعه

بررسی اجاره اشخاص در فقه و حقوق موضوعه

سمینار حقوق 53 صفحه فایل Word

چكيده :

حقوقي كه ناظر بر روابط فردي يا دسته جمعي كاري كه به دستور و تحت نظر ديگري انجام مي يابد و نيز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار مي نامند كه بر اجاره منطبق مي شود به اينكه موجر به موجب عقد ملزم به ايجاد امكان بهره برداري مستأجر از چيزي معين مي شود كه به مدت معين در مقابل قدرت معين مي باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال يا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نيروي كار انسان است ، در اين عقد بهره بردار يا مستفيد از نيروي كار « مستأجر » است و بهره ده يا مفيد « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گويند . براي اجاره اشخاص در قرآن آياتي وجود دارد و همچنين روايات مربوط به اين مسئله زياد است . از اجماع و عقل نيز بر مشروعيت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ايجاب و قبول ، طرفين عقد و عوضين . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتي آن نيز صحيح است، يعني با انجام فعل از يك طرف و دادن اجرت از طرف ديگر اجاره اشخاص محقق مي شود كه البته نياز به تأمل دارد و ممكن است با بعضي از عقود ديگر خلط شود .در طرفين عقد وجود اهليت تمتع و استيفاء شرط است كه اهليت داراي شرايط عمومي و اختصاصي است و طرفين بايد قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباري در كار نباشد . تعيين مدت در اجاره اشخاص ضروري است و چون از عقود معاوضي است ، دستمزد يا اجرت نيز الزاماً بايد مشخص شود . طرفين عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد داراي تعهد و مسئوليت و ضمان مي باشند .

.

.

110,000 ریال – خرید

.

.

فهرست مطالب:

چكيده : 1

مقدمه. 2

فصل اول : کلیات… 3

گفتار اول : عقد. 3

مبحث اول : عقد در لغت… 3

بند اول : عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن. 3

بند اول : تعريف اجاره. 4

بند دوم: اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي.. 5

مبحث دوم : تعريف اجاره در قانون. 7

مبحث سوم :اقسام عقد اجاره. 8

بند اول : تعريف اجاره اشخاص در فقه و قانون : 8

بند دوم :ادله جواز و مشروعيت اجاره در اسلام. 9

گفتار دوم : ماهيت عقد اجارة اشخاص…. 15

مبحث اول :اجارة اشخاص عقدي است معوض : 15

بند اول : اركان اجاره اشخاص…. 15

بند دوم :ايجاب و قبول در قانون مدني.. 16

مبحث دوم :ماليت داشتن اجرت : 18

مبحث سوم : شرط تأجيل يا تعجيل پرداخت اجرت در عقد اجاره. 19

بند اول : اجرت يا مزد از نظر حقوقي.. 20

بند دوم :شرط كاهش اجرت در صورت تأخير. 20

گفتار سوم : شرايط متعاقدين.. 20

مبحث اول : شرايط متعاقدين از نظر فقهي.. 20

مبحث دوم :شرط داشتن عقل از نظر قانون مدني : 24

بند اول :شرط رشد از نظر قانون مدني.. 24

بند دوم : مدت و زمان در اجاره اشخاص…. 24

بند سوم : تعيين مدت از نظر قانون مدني.. 25

فصل دوم: اختيار متعاقدين در تعيين مدت اجاره در حقوق مدني ايران.. 27

گفتار اول : حداكثر مدت اجاره در حقوق ايران. 28

مبحث اول :وضعيت خاص اجاره اشخاص…. 30

بند اول : اجاره مؤبد در حقوق ايران. 31

بند دوم : اجاره به مدت حيات موجر يا مستأجر. 31

مبحث دوم : انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی ميان اجير و مستاجر. 32

بند اول :بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون. 32

بند دوم : فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون. 33

مبحث سوم: عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون : 33

گفتار دوم : اجيـــر. 42

مبحث اول :اقسام اجير : 42

مبحث دوم : اجير شدن بر واجبات… 47

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *