بررسی اثر افشای مسئولیت اجتماعی و نرخ بازده دارایی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت ها از قبیل؛ جامعه، روابط کارکنان، محیط زیست و محصولات با عملکرد مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری شاخص های مسئولیت اجتماعی از طریق آنالیز محتوایی صورتهای مالی و برای اندازه گیری عملکرد از نرخ بازده دارایی ها استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد ۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸- ۱۳۹۱ بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مسئولیت اجتماعی جامعه و عملکردمالی رابطه منفی وجود دارد اما از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد و رابطه بین مسئولیت اجتماعی کارکنان و همچنین مسئولیت اجتماعی محیط زیست با نرخ بازده دارایی مثبت و معنی دار است —> ادامه مطلب