بررسی اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

پایان نامه

بررسی اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

Check retrial in the Code of Criminal Procedure 1392

چکیده

رأی قطعی واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر آن است که مطابق با واقع است ؛ اما گاه این احکام از روی خطا صادر میشوند و عدالت نیز خوش ندارد که چنین احکامی را معتبر بداند . بنابراین ، راهکاری برای رفع خطاها پیش بینی شده است. در اجرای هر یک از این دو قاعده « اعاده دادرسی » فوق العاده به عنوان باید دقت کرد و مبانی آنها را از یکدیگر باز شناخت . در این پژوهش برآنیم تا ضمن آشنایی با مبانی نهاد اعاده دادرسی، مقررات داخلی را با این مبانی و نیز مقررات خارجی تطبیق دهیم تا در استفاده علمی و عملی از آن، راه بهتر را برگزینیم ، بخصوص که ب ا اختصاص ۵ ماده به این نهاد، بسیاری از مقرراتش مسکوت مانده و باید آنها را از درون قواعد و اصول استحصال کرد.

وظیفه اولیه تمامی دست اندرکاران اداره  تحقیقات مقدماتی و رسیدگی کیفری- از ابتدا تا انتها ی آن که اجرای حکم صادره می باشد.- آن است که تمامی دقت و امکانات خود را به کار گیرند تا حکم داده گاه در حد اعلای صحت و استحکام صادر و اجرا شود و عدالت قضایی به عدالت واقعی  هر چه نزدیکتر و یا با آن منطبق شود لیکن گاهی اوقات علیرغم تمامی این سعی و تلاشها مواردی رخ می دهد که نه تنها چنین امری واقع نمی شود بلکه آرای صادره دارای چنان اشتباهات فاحشی است که وجدان عدالتخواه هیات اجتماع و به تبع آن مقنن و شارع و دستگاه قضایی نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت بمانند و اگر چه ممکن است با یک حکم قطعی لازم الا جرا و حتی گاهی هم اجرا شده مواجه باشند الزاما  و ضرورتا ترتیبی اتخاذ نمایند تا مجددا” به مواردی که قبلا” مورد رسیدگی و صدور رای و حتی اجرا ی حکم واقع شده است رسیدگی شود تا اشتبا هات فاحشی  که غالبا” بدون سوء نیت واقع شده و باعث تفریق عدالت قضایی با عدالت واقعی گردیده است جبران و بدینوسیله ضمن حفظ حرمت و اعتبار دستگاه قضایی و تصمیمات  آن نظم و عدالت در جامعه برقرار گردد. به همین دلیل غالب قانونگذاران جهان و از جمله قانونگذاران کشورمان تاسیسی به نامه {اعاده دادرسی }را در قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری پیش بینی نموده اند تا امکان بر آورده شدن این اهداف فراهم گردد لیکن باید توجه داشت که اصولا” اعاده دادرسی برای رفع اشتباهات موضوعی است حال آنکه پیش بینی فرجام و فرجام خواهی برای رفع اشتباهات قانونی است.

واژگان کلیدی: اﻋﺎده دادرﺳﻲ، اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻣﺨﺘﻮم، ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ، ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎ یی ، دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر

فهرست مطالب:

مقدمه

کلیات پژوهش

بیان مساله

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

جنبه جدید بودن و نوآوری درتحقیق

روش تحقیق

فصل اول :اعاده دادرسی در امور کیفری

مبحث اول :شرایط موضوع اعاده دادرسی

گفتار اول : شرایط مربوط به احکام

مبحث دوم : جهات اعاده دادرسی

گفتار اول : اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند

گفتار دوم : نحوه درخواست اعاده دادرسی

مبحث سوم :آثار مترتب بر اعاده دادرسی

گفتار اول :اثر درخواست اعاده دادرسی بر اجرای حکم

بند اول:اعمال تخفیفات نسبت به محکوم علیه

بند دوم: اثر ابطال حکم سابق

بندسوم: اثر انتقالی

گفتار دوم :اعاده دادرسی(ماده ۲۷۲ ایین دادرسی کیفری)

مبحث چهارم :تعریف اعاده دادرسی

گفتار اول :تاریخچه اعاده دادرسی در حقوق ایران

بند اول : انواع اعاده دادرسی

بند دوم :فصل ۴ آ.د.ک ۳۴

بند سوم :حکم

فصل دوم :موارد اعاده دادرسی

مبحث اول – بررسی مندرج در ماده ۲۷۲ ق. ا . د. ک . ۱۳۷۸

گفتار اول :طرق فوق العاده اعتراض به احکام

گفتار دوم :کلیات و تقسیم بندی طرق اعتراض به احکام

بند اول: تعریف اعتراض:

بند دوم- تعریف اعاده دادرسی:

گفتار سوم: طرق اعتراض به احکام دادگاه ها

الف: طرق عادی اعتراض به احکام :

ب:طرق فوق العاده اعتراض به احکام:

گفتار چهارم: تقسیم بندی هر یک از طرق عادی و فوق العاده

الف: تقسیم بندی طرق عادی اعتراض به احکام

ب: تقسیم بندی طرق فوق العاده اعتراض به احکام

فصل سوم: جایگاه اعاده دادرسی در حقوق و مقایسه آن با دیگر طرق اعتراض به احکام

مبحث اول : جایگاه اعاده دادرسی در تقسیمات علم حقوق

گفتار اول : مقایسه اعاده دادرسی با دیگر طرق اعتراض به احکام

الف – مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری

ب: مقایسه اعاده دادرسی و تجدید نظر خواهی

گفتار دوم: بررسی تحلیل موضوع های اعاده دادرسی مصوب ۱۳۷۸ ق.آ.د.ک

بند اول – محکومیت کیفری یا برائت

بند دوم :مفهوم قطعیت حکم:

مبحث دوم : ویژگی های اعاده دادرسی

گفتار اول: استناد بر قاعده اعتبار امر مختوم و فراغ دادرس:

بند اول: مقید به مهلت نبودن

بند دوم : پذیرش قبل و بعد از اجرای حکم

الف: اعاده حیثیت

ب – جلوگیری از آثار و تبعات حکم

بند سوم: مخدومی بودن رسیدگی

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

.

.

120,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *