خیار تخلف از شرط صفت

سمینار

خیار تخلف از شرط صفت

۳۶ صفحه فایل Word

چکیده:

موضوع مقاله حاضر اختصاص به شرط صفت دارد. قانون مدنی شرط صفت را چنین تعریف می نماید: «شرط راجعه به کیفیّت یا کمیت مورد معامله» قسمت نخست، شرطی است ضمن عقد که موضوع آن وصفی از اوصاف و عوارض مورد معامله بJاشد؛ مانند جنس، رنگ، بو و… و قسمت دوم، شرطی است ضمن عقد که موضوع آن مقدار مورد معامله از حیث مساحت، وزن و عدد باشد. لازم به ذکر است ذکر مقدار در معامله گاه، صرفاً به عنوان وصف مورد معامله بوده است. هرکس از شرط صفت، مفهومی تعبیر و تفسیر می کند؛ عقدی که لازم و غیرقابل فسخ بوده و به رغم ذات و اقتضای لزوم و غیرقابل تزلزل عقد، گاه مدت زمانی از تاریخ انعقاد عقد سپری شده و گاهی به صراحت شروط مذکور در سند تمامی اختیارات ساقط شده است و به ناگاه و در یک نظر تبدیل به عقدی قابل فسخ می گردد.

واژگان کلیدی : شرط ، خیار تخلف، مورد معامله ، عقد

فهرست مطالب

75,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *