ارتباطات درون سازمانی و رهبری یک رویکرد تعاملی

ارتباطات درون سازمانی و رهبری یک رویکرد تعاملی

Intra-organizational communication and leadership: An interactive approach

چکیده:

از آن جایی که ارتباط در داخل سازمان و رهبری دو عنصر کلیدی در دست یابی به اهداف سازمانی می باشند آنها عوامل تعیین کننده کلیدی بوده و دارای اهمیت زیاد برحسب تاثیر و پیشرفت های فعلي سازمانی و موفقیت و بهره وري آینده آن می باشند . این مطالعه که رابطه بین ارتباط درون سازمانی و رهبری از طریق رویکرد تعاملی را بررسی میکند ، تعامل موجود از دیدگاه رهبر و ارتباط درون سازمانی را ارزیابی کرده و سعی در نشان دادن جهت شکل و سطح تاثیر ارتباط درون سازمانی و رهبر بر روی همدیگر دارد . در این مفهوم در حالی که رهبر در راس سازمان در موقعیت تاثیرگذاری بر سیستم ارتباطی سازمان به طور مثبت یا منفی از طریق تصمیمات گرفته شده می باشد ، رفتارهای او نیز نشان داده می شود ، همچنین سیستم ارتباطی سازمان در موقعیت قطعی در ارزیابی مربوط به رهبر و رهبری او در موفقیت یا شکست او قرار دارد . بنابراین تاکید می شود که رهبر باید به ارتباط درون سازمانی توجه ویژه داشته باشند.

Abstract

Since both communication within the organization and leadership are two key elements in attaining organizational goals, they are key determinants and are of vital importance in terms of the organization’s current achievement and efficiency, and its future position. The present study, which inquires the relationship between intra-organizational communication and leadership through an interactive approach, evaluates the existing interaction from the perspective of both the leader and intra-organizational communication, and attempts to reveal the direction, form and level of the influence of intra-organizational communication and the leader on each other. In this sense, while the leader at the head of the organization is in a position to influence the communication system of the organization positively or negatively through the decisions taken, his behaviors will also be exhibited. Likewise, the communication system of the organization is in a determinative position in evaluations about the leader and his leadership in his success or failure. Therefore, it is emphasized that the leader should pay due attention to intra-organizational communication

Key words: Organization, communication, intra-organizational communication, leadership, organizational leadership

 

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی : اصل مقاله به زبان انگلیسی 9 صفحه و ترجمه به زبان فارسی 17 صفحه

.

.

85,000 ریال – دانلود

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *