آموزش HTML

آموزش HTML   تاريخچه در سال 1992 در دانشگاه مينه سوتا سيستمی به نام webبه وجود آمد که دارای دو ويژگی خاص بود. Graphic, Multi Media Hyper Text(فقط کليک کردن و در سايت حرکت کردن ) صفحات اين سيستم توسط برنامه ای به نام HTMLساخته شد. همچنين برای رد و —> ادامه مطلب