شبکه های حسگر بی سیم برای بررسی شرایط آب و هوایی گلخانه و ارزیابی شرایط گیاه

ترجمه مقاله ۲۰۱۶ شبکه های حسگر بی سیم برای بررسی شرایط آب و هوایی گلخانه و ارزیابی شرایط گیاه Wireless sensor networks for greenhouse climate and plant condition assessment مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه PDF ترجمه فارسی ۲۰ صفحه Word چکیده: اندازه گیری های زیست محیطی توزیع شده در سطح گیاهان —> ادامه مطلب

ارائه یک روش موثر مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاری فازی برای ارزیابی کیفیت وب سایت های آموزشی

پایان نامه ارائه یک روش موثر مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاری فازی برای ارزیابی کیفیت وب سایت های آموزشی An efficient methodology based on fuzzy multiple-criteria decision making for evaluating educational website quality ۷۷ صفحه فایل PDF دارای قابلیت کپی چکیده پس از اینکه وبسایت های آموزشی اهمیت فزاینده —> ادامه مطلب

سمینار انتقال خیار در حقوق قانونی ایران

سمینار انتقال خیار در حقوق قانونی ایران ۴۲ صفحه فایل Word پیشگفتار امروزه قراردادها در زمره امور اعتباری هستند و طرح بحث هایی در آثار آن، مبتنی بر ضرورت و مقتضیات عالم اعتبار است. یکی از این آثار ، وجود حق فسخ و نحوه‌ی‌ انتقال آن ها است. حق فسخ —> ادامه مطلب

چالش های توسعه مدل محور و راه حل ها

مقاله چالش های توسعه مدل محور و راه حل ها (تجارب مدلسازی دامنه خاص در صنعت) Model-Driven Development Challenges and Solutions Experiences with Domain-Specific Modelling in Industry مقاله انگلیسی ۹ صفحه PDF ترجمه فارسی ۲۱ صفحه Word چکیده: توسعه مدل -محور با بهترین موفقیت زمانی که مدل سازی مبتنی بر —> ادامه مطلب

اینترنت اشیا در عصر ۵G: توانمندسازان، معماری و مدلهای تجاری

اینترنت اشیا در عصر ۵G: توانمندسازان، معماری و مدلهای تجاری Internet of Things in the 5G Era: Enablers, Architecture and Business Models مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه PDF ترجمه فارسی ۳۱ صفحه Word چکیده الگوی IoT متعهد می شود تا روش زندگی و کار ما را بوسیله موهبت های بسیار با —> ادامه مطلب

الگوریتم تخصیص وظیفه مبتنی بر اپیدمیولوژی برای سیستم های توزیع

مقاله الگوریتم تخصیص وظیفه مبتنی بر اپیدمیولوژی برای سیستم های توزیع Epidemiology-based Task Assignment Algorithm for Distributed Systems مقاله انگلیسی ۸ صفحه PDF ترجمه فارسی ۱۶ صفحه Word چکیده هدف: طراحی الگوریتم های تخصیص وظیفه بر اساس الگوهای شیوع بیماری در میان جمعیت. محدوده: اپیدمیولوژی، الگوهای فضایی و زمانی بیماری را —> ادامه مطلب