بررسی تأثیر رهبری مناسب سازمان بر فرهنگ سازمانی

عنوان مقاله: بررسی تأثیر رهبری مناسب سازمان بر فرهنگ سازمانی منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: کلثوم غلامی – دانشجو دکتری برتامه ریزی آموزش عالی وعضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان گرگان اشرف منتظری – کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث —> ادامه مطلب