تاثیر و ویژگی مدیریت تغییر در سازمان عمومی- رهبری تحول گرا وساختارسازمانی بروکراتیک

تاثیر و ویژگی مدیریت تغییر در سازمان عمومی- رهبری تحول گرا وساختارسازمانی بروکراتیک

The effectiveness and specificity of change management in a public organization: Transformational leadership and a bureaucratic organizational structure

مقاله ترجمه شده مدیریت (شامل مقاله اصلی و فایل ترجمه شده)

چکیده

مطالعات زيادي در زمينه مديريت تغيير سازماني براي بخش خصوصي وجود دارد . با وجود این مطالعات اخیر اشاره كرده اند که در شرایط ویژه سازمان های عمومی ممكن است داراي اهميت برای تغییر سازماني مدیریت باشد . این مطالعه تعیین می کند تا چه دامنه ای روش های مختلف تغییر و رهبری تحول آفرين مديران مستقیم به اجرای موثر تغییر سازمانی در سازمانهای عمومی کمک کرده و تا چه دامنه ای ساختار بروکراتیک سازمانهای عمومی ، اجرای تغییر سازمانی را ویژه می سازد. اجرای تغییرات سازمانی در یک سازمان عمومی هلندی با استفاده از روش ها ی کمی ، مطالعه شده و نتایج نشان می دهد که سازمان های بروکراتیک می توانند بطور موثر تغییر سازمانی را با هر دو روش ،روش های تغییر از قبل برنامه ریزی شده و جدید اجرا کنند. نقش رهبری تحول گرا بستگي به نوع روش تغییر و ساختار سازمانی دارد. رفتار رهبری تحول گرا در مديران مستقیم تا حد کمی به فرایند های از قبل برنامه ریزی شده تغییر کمک میکند اما در فرایند های نو تغییر، در شرایط غیر بروکراتیک بيشتر است . هر چند مطالعات بر روی مدیریت تغییرتا حد زيادي بر رهبری مدیران ارشد تاکید دارد.با اين حال نقش رهبری مديران مستقیم نباید در طی تغییر سازماني در سازمان های عمومی نادیده گرفته شود.

Abstract

There is an extensive private sector literature on organizational change management. However, recent studies have suggested that the specific context of public organizations may have consequences for the management organizational change. This study examines to what extent different change approaches and transformation leadership of direct supervisors contribute to the effective implementation of organizational change in public organizations, and to what extent the bureaucratic structure of public organizations makes the implementation of organizational change s3pecific. The implementation of an organizational change in a Dutch public organization is studied using quantitative methods and techniques. The results indicate that bureaucratic organizations may effectively implement organizational change with both planned and emergent change approaches. The contribution of transnational leadership depends on the type of change approach and organizational structure. Transformational leadership behavior of direct supervisors contributes little to planned processes of change, but is crucial in emergent processes of change in a non-bureaucratic context. Although the literature on change management mostly emphasizes the leadership of senior managers, the leadership role of direct supervisors should not be overlooked during organizational change in public organizations

.

.

60,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *