سمینار عقد عاریه

سمینار عقد عاریه

Borrowing Loan

۴۲ صفحه فایل WORD

چکیده

عاریه در لغت به معنای چیزی که کسی برای انتفاع موقت از دیگری بگیرد و بعد پس بدهد و نیز به معنی آن چه که گرفته به شرط برگرداندن، است. در اصطلاح همان­طور که در ماده ۶۳۵ قانون مدنی آمده است، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می­دهد تا از مالش مجانا استفاده کند و مال را مسترد کند.عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند که هر وقت خواستند می توانند مال را پس بگیرند یا پس دهند. عاریه چنان که در این ماده تصریح شده یکی از عقود معینه می­باشد و اباحه در انتفاع نیست. منظور از ودیعه حفظو نگه داری مال است. ودیعه‌گذار در اصطلاح مودِع و گیرنده ودیعه مستودِع نامیده می‌شود.تصرف و استفاده از مال مورد ودیعه از سوی ودیعه‌گیر جز اعمالی که برای حفظ آن ضرورت دارد، مجاز نیست. مگر آنکه از سوی مالک اجازه داشته باشد.در غیر این صورت ید امانی ودیعه‌گیر به ید ضمانی تبدیل می‌شود و او باید اجرت‌المثل پرداخته و اگر آسیبی به مال وارد آید، مسئول است، هرچندتقصیری نداشته باشد.نگهداری مال مورد ودیعه باید به طور مجانی باشد. همچنین زمانی که مال به منظور انتفاع گیرنده داده شده و نگهداری جنبه فرعی داشته باشد، قرارداد عاریهیا اجارهیا واگذاری حق انتفاع خواهد بود.این مطالعه به این دو نکته ی مهم می پردازدکهاولا قانون مدنی به پیروی از مشهور فقهاء عاریه را عقد دانسته است. ثانیا اثر عاریه ایجاد اذن است؛ نه حقی برای مستعیر در انتفاع ایجاد می­کند و نه در برابر آن تکلیفی برای مالک در حفظ رابطه­ی حقوقی به بار می­آورد.

کلمات کلیدی: عاریه, ودیعه, معیر, مستعیر, مستعودع, حق انتفاع

220,000 ریال – خرید

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول  : کلیات

مبحث اول : تعهدات مستودع یا امین

مبحث دوم :تعهدات امانتگذار

مبحث سوم :اختیار مالک مال یا قائم‌مقام او در انجام ودیعه

مبحث چهارم : جایز بودن عقد ودیعه

مبحث پنجم :تفاوت عقد ودیعه با عقد عاریه

مبحث ششم :تفاوت ودیعه و قرض

مبحث هفتم :در تعهدات امین

فصل دوم احکام مستودع و مستعیر در قانون

مبحث اول  :احکام مستودع

گفتار اول: جایگاه امین

گفتار دوم :- حکم کلی

گفتارسوم :-حکم استثنایی

گفتار چهارم :محدوده حکم استثنایی

مبحث دوم :-تعهدات مالک (امانت گذار)

گفتار اول :-پرداخت هزینه های مربوط به نگهداری

گفتار  دوم :پرداخت هزینه رد مال مورد ودیعه

گفتار  سوم :پرداخت هزینه های زیان ناشی از مال مورد ودیعه

مبحث  سوم : مستعیر به عدم اهلیت معیر آگاه است

گفتار اول : مستعیر به عدم اهلیت معیر آگاه نیست

گفتار دوم :-وضعیت عقد عاریه در صغر معیر

گفتار  سوم :اهلیت مستعیر

بحث و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

220,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *